Lagstiftning

Här nedan hittar du de grundläggande reglerna samt utdrag ur transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Trafikförordningen (1998:1276)

Särskilda undantag för rörelsehindrade

8 § För rörelsehindrade personer kan ett särskilt
parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både
till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och
till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av
föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas
till en rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionshinder
som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand. Frågor om parkeringstillstånd
prövas av den kommun där sökanden är folkbokförd eller om
sökanden inte är folkbokförd i riket, där han eller hon
vistas.

Ett parkeringstillstånd gäller i hela landet och ger

 1. rätt att parkera under högst tre timmar där parkering
  enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten
  under kortare tid än tre timmar,
 2. rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering
  enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre
  men mindre än 24 timmar,
 3. rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala
  trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med
  parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som
  föreskrivits för sådan plats ska iakttas, samt
 4. rätt att parkera under högst tre timmar på gågata.

Parkeringstillstånd ger inte rätt att parkera på en plats som
föreskrivits vara avsedd för ett visst ändamål eller
fordonsslag.

Ett parkeringstillstånd ska gälla under viss tid, dock längst
5 år. Ett tillstånd får återkallas om förutsättningarna för
tillståndet enligt första stycket inte längre finns eller om
tillståndet inte används på föreskrivet sätt.
Förordning (2014:1367).

9 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om utformningen
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt om hur sådana
tillstånd utfärdade i något annat land skall gälla här i riket.
Transportstyrelsen får vidare meddela föreskrifter om hur
parkeringstillstånd för rörelsehindrade skall användas.
Förordning (2008:1109).

Utdrag ur transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73)

2 kap. Förutsättningar för parkeringstillstånd

Allmänna råd till 13 kap. 8 § första stycket trafikförordningen (1998:1276)

Bedömningen av om en rörelsehindrad, som inte själv kör motordrivet fordon, regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör grundas på sökandens förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Föreligger svårigheter att bedöma förutsättningarna för utfärdande av parkeringstillstånd bör sökande ges tillfälle att komplettera utredningen.

Om behovet av förarens hjälp utanför fordonet eller svårigheterna att förflytta sig beror på psykiatriskt tillstånd bör bedömningen grundas på läkarintyg utfärdat av läkare med specialistkompetens i psykiatri. (TSFS 2016:19)

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: