Brottsförebyggande arbete

Brottsförebyggande rådet - BRÅ

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Kungsör arbetar långsiktigt med att förebygga brott och i och med det öka tryggheten för kommunens invånare.

I BRÅ:s arbete strävar man efter att minska stölder, våldsbrott och skadegörelse. Rådet arbetar också för minskad användning av droger och man vill påverka människors attityd till brott. Särskilt fokus sätts på ungdomar och ungdomsrelaterad brottslighet.

Ett annat mål är att brottsstatistiken i Kungsör ska vara lägre än i andra jämförbara kommuner.

Rådet är ett forum där polis, kommunledning, näringsliv, fastighetsägare med flera diskuterar brottsförebyggande frågor. Rådet är organiserat under kommunstyrelsen och sammanträder minst fyra gånger per år.

Medborgarlöften 2017

Med tidigare samverkansöverenskommelse, medarbetarsamtal och medborgardialoger som grund har polisen och Kungsörs kommun beslutat att formulera gemensamma medborgarlöften inom två huvudområden – ungdomar och narkotika samt trafik.

Följande åtgärder ska genomföras under 2017

Problembild 1 – Ungdomar och narkotika

Under våren 2014 tecknade Kungsörs kommun och polisen en samverkansöverenskommelse där syftet var att minska den drogrelaterade nyrekryteringen av ungdomar i kommunen. Inför medborgardialog och formulering av medborgarlöften för 2017 bestämdes att detta arbete ska fortsätta.

  • Polisen och kommunen skall gemensamt hålla orossamtal med ungdomar, som är i riskzon för att hamna i drogmissbruk, samt deras föräldrar.

Problembild 2 – Trafik

Vid kommunens och polisens gemensamma kartläggning, bl a genom medarbetardialoger, visade sig trafikflödet i kommunen vara ett stort problem. Vid medborgardialogerna pekade medborgarna på ett antal platser och beteenden där man upplever problem, vilket har legat till grund för de åtgärder som polis och kommun nu lovar genomföra.

  • Kommunen ska se över, och vid behov åtgärda, trafikskyltningen på Drottninggatan. En del har gjorts, men vissa delar återstår.
  • Polisen ska intensifiera övervakning och rapportering gällande felaktiga trafikbeteenden i tätortsmiljöerna i kommunen.
  • Polisen ska intensifiera hastighetskontrollerna på Arbogavägen (gamla E18) genom Valskog.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 08 november 2017

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: