Samråd

Samrådet är det  första steget i planprocessen där berörda får tycka till om det förslag som kommunen har arbetat fram.

Aktuella samråd

Klämsbo samrådstid 3-28 april 2023

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte den 30 januari 2023 att skicka ut förslag på ny detaljplan för Lockmora 1:49, 1:50, 1:51 samt del av Lockmora 1:32 (Klämsbo) på samråd. Detaljplanen upprättas enligt utökat förfarandet.

Kortfattad beskrivning av detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder i området. Planen omfattar fastigheterna Lockmora 1:49, 1:50, 1:51 och 1:52 samt del av Lockmora 1:32. Planen förhåller sig till de lantliga värden på platsen och möjliggör för stora fastigheter. Planområdet är cirka 49 000 kvadratmeter och ligger drygt 2,5 kilometer söder om Kungsörs tätort. Cirka 300 meter väster om området går riksväg 56.

Samrådstiden är mellan 3 april och 28 april 2023.

Synpunkter på förslaget ska skriftligen skickas in via e-post till diariet.ks@kungsor.se

Svaret måste vara kommunen tillhanda senast 28 april 2023.

Dokument

Frågor

Om du har frågor angående detaljplanen är du välkommen att kontakta:

Kristofer Agdahl, tfn 0227-600 128, kristofer.agdahl@kungsor.se.

Vad är ett samråd?

När ett planförslag har arbetats fram sänds det ut på samråd till en så kallad samrådskrets. Samrådskretsen ska bestå av kända sakägare och boende som berörs samt olika organisationer, myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Dessutom ska planförslaget alltid skickas till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt berörda kommuner.

Under samrådstiden kan de som har synpunkter på planförslaget framföra dessa skriftligen till kommunen.

Efter samrådet arbetas en samrådsredogörelse fram. Den innehåller alla synpunkter som kommit in och kommunens kommentarer och ställningstaganden. Utifrån synpunkterna bearbetas sedan planförslaget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här