Samråd

Samrådet är det  första steget i planprocessen där berörda får tycka till om det förslag som kommunen har arbetat fram.

Aktuella samråd

Just nu pågår inget samråd.

Vad är ett samråd?

När ett planförslag har arbetats fram sänds det ut på samråd till en så kallad samrådskrets. Samrådskretsen ska bestå av kända sakägare och boende som berörs samt olika organisationer, myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Dessutom ska planförslaget alltid skickas till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt berörda kommuner.

Under samrådstiden kan de som har synpunkter på planförslaget framföra dessa skriftligen till kommunen.

Efter samrådet arbetas en samrådsredogörelse fram. Den innehåller alla synpunkter som kommit in och kommunens kommentarer och ställningstaganden. Utifrån synpunkterna bearbetas sedan planförslaget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här