Samråd

Samrådet är det  första steget i planprocessen där berörda får tycka till om det förslag som kommunen har arbetat fram.

Aktuella samråd

Etapp 2 Runnabäcken/Söders gärde

Under tiden 20 mars-14 april genomförs samråd för ny detaljplan för Etapp 2 Runnabäcken/Söders gärde. Detaljplanen genomförs med ett så kallat utökat förfarande. Här finns alla handlingar i ärendet. Om du har synpunkter är du välkommen att lämna in dem skriftligen via e-post till diariet.ks@kungsor.se eller i pappersform till:

Kungsörs kommun
Anne Pettersson
736 85 Kungsör

Vad är ett samråd?

När ett planförslag har arbetats fram sänds det ut på samråd till en så kallad samrådskrets. Samrådskretsen ska bestå av kända sakägare och boende som berörs samt olika organisationer, myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av planförslaget. Dessutom ska planförslaget alltid skickas till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt berörda kommuner.

Under samrådstiden kan de som har synpunkter på planförslaget framföra dessa skriftligen till kommunen.

Efter samrådet arbetas en samrådsredogörelse fram. Den innehåller alla synpunkter som kommit in och kommunens kommentarer och ställningstaganden. Utifrån synpunkterna bearbetas sedan planförslaget.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 11 mars 2020

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: