Områdesbestämmelser

Med hjälp av områdesbestämmelser kan kommunen reglera vissa förhållanden i ett område som inte omfattas av en detaljplan. Områdesbestämmelser måste ha stöd i översiktsplanen.

Hus på landet.

Områdesbestämmelser kan till exempel gälla största tillåtna byggnads- eller bruksarea för fritidshus och storleken på tomter till sådana hus, detta för att motverka olämplig permanentbosättning. Med områdesbestämmelser kan man också skydda kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer.

Områdesbestämmelser kan också innebära att bygglovsplikten minskas eller utökas.

Att införa områdesbestämmelser går till på samma sätt som att upprätta en detaljplan. Däremot kan handlingarna vara enklare, men det måste framgå tydligt vad som gäller för varje fastighet.

I Kungsörs kommun finns områdesbestämmelser för områdena Holma och Lockmora.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: