Gödselhantering

Du som håller djur ska se till att hantera den gödsel som dina djur producerar på ett bra sätt så att den inte påverkar miljö eller hälsa negativt.

Kungsörs kommun är ett nitratkänsligt område vilket innebär att särskilda regler gäller för spridning och lagring av stallgödsel.

De regler som gäller är:

  • Tät lagringsplats för stallgödsel.
  • En beräkning på hur man kommit fram till lagringsvolymen och eventuell spridningsareal ska finnas. Beräkningsverktyg för lagringskapaciteten och spridningsarealen finns på Jordbruksverkets webbplats.
  • Gödsel får ej spridas på snötäckt, frusen, översvämmad eller vattenmättad mark.
  • Gödsel får ej spridas närmare än 2 meter från sjöar eller vattendrag eller på mark intill sådana områden där marken lutar mer än 10 %.
  • Stallgödsel får under en femårsperiod inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 22 kilo fosfor räknat som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal per år under perioden.
  • Stallgödsel får inte tillföras i större mängd än vad som motsvarar 170 kg totalkväve per hektar spridningsareal och år. Tillförseln av stallgödsel får räknas som ett genomsnitt för företagets hela spridningsareal. Gäller jordbruksföretag med 10 djurenheter eller mer.
  • Aktuella tider för spridning av gödsel är: Totalförbud 1 november till 28 februari. Stallgödsel och organiska gödselmedel kan spridas mellan 1 augusti och 31 oktober i växande gröda eller inför höstsådd, dock ej i fånggröda. Fasta gödselslag får spridas i både växande gröda som inte är fånggröda och på obevuxen mark under tiden den 1 oktober – 31 oktober. Fjäderfägödsel får ej spridas mellan 1 oktober och 31 oktober på obevuxen mark. Spridning i fånggröda är ej tillåten.
  • En växtodlingsplan eller motsvarande ska finnas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Lokala föreskrifter om gödsel

I kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön finns regler om anmälningsplikt i vissa fall. Dessa föreskrifter gäller utöver övrig lagstiftning och rör gödselhantering inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, samt i nära anslutning till sådana områden.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: