BDT-lösningar

BDT-lösningar (bad-, disk-, och tvättvatten) kan skilja sig åt beroende på om det rör sig om ett permanentboende eller hus med enklare standard, utan rinnande vatten och utloppsrör för BDT-vatten.

Om du inte har utloppsrör för avloppsvatten och inget rinnande vatten in till huset, behövs normalt sett ingen avloppsanordning.

Har du inga toaletter kopplade till BDT-avloppet så kan avloppsanordningen anpassas till att rena endast BDT-avloppsvattnet. Anordningarna kan då i regel göras lite mindre än de som krävs när även avloppsvatten från toaletter finns inblandat i avloppsvattnet. Det finns även minireningsverk och inneslutna filter för BDT-vatten.

BDT-vatten är mindre förorenat än avloppsvatten, där BDT-vatten blandats med avloppsvatten från toaletten. Du kan åstadkomma en minskning av näringsämnen i avloppsvattnet på ca 85-90% bara genom ha skilda system för toalettvatten och BDT-vatten och risken för smittspridning försvinner nästan helt. Det uppsamlade toalettavfallet är en resurs som kan användas som gödning på åkermark. Däremot innehåller BDT-vattnet syreförbrukande ämnen, BOD, och kan innehålla metaller och rester av hushållskemikalier. Reningen fungerar även som luktskydd och barriär mot skadliga utsläpp av föroreningar.

Slamavskiljaren är en förbehandling innan rening av avloppsvatten. För rening av BDT-vatten räcker en tvåkammarbrunn.

Infiltrationsbädd

En infiltrationsbädd är ett bra sätt att ta hand om BDT-vatten men marken måste kunna släppa igenom, ta emot och leda bort vattnet. En infiltration kan göras något mindre om det bara är BDT-vatten som ska tas emot.

Markbädd

En markbädd fungerar som en infiltrationsanläggning men man lägger på sand, istället för att använda den naturliga jorden på platsen. Ofta anläggs markbäddar där den naturliga jorden inte kan släppa igenom vatten, exempelvis där det är mycket lera. Markbäddar har ett utloppsrör för det vatten som inte kan rinna nedåt, vissa görs med helt tät botten. Vattnet från utloppsröret behöver ledas bort via till exempel ett dike. En markbädd kan vara något mindre om det bara är BDT-vatten som ska behandlas.

Biomoduler

Modulerna kan liknas vid en konstgjord markbädd och läggs ofta ut på en bädd av sand eller ett spridningslager med bergkross.

BDT-filter

BDT-vattenfilter, även kallade gråvattenfilter, är kompakta anläggningar. Flera av produkterna på marknaden är anpassade för fritidshus. Kapaciteten är lägre än för permanenthus, ofta bara 300-500 liter per dygn, och filtren är inte alltid vinteranpassade.

Gemensamt för olika BDT-vattenfilter på marknaden är det lilla formatet och att själva filtret är placerat i en behållare.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här