Avlopp steg för steg

Här beskrivs kortfattat de olika stegen för att bygga eller förändra ett enskilt avlopp. Eftersom varje fastighet har olika behov och förutsättningar så blir varje avloppslösning olik den andra. Vanligast är dock någon slags markbaserad lösning där vattnet rinner ner i jordlagren för att renas.

Själva handläggningen av ansökningar och anmälningar är samma oavsett vilken typ av avloppsanordning du vill inrätta. Längst ner på sidan hittar du länkar till Avloppsguiden och några bra broschyrer som kan hjälpa dig att bestämma vilket avlopp du vill ha. Där kan du också läsa om vilka lagar som gäller. Det finns också länkar till Naturvårdsverkets faktablad om enskilda avlopp, med bra information för dig som tänker göra arbetet själv.

1. Kontakta Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Vi på Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) kan kostnadsfritt hjälpa dig att ta reda på grundläggande förutsättningar för din fastighet och ditt avloppsbehov.

Vi vet till exempel om du har en hög eller normal skyddsnivå , om du ska göra en anmälan eller ansökan, om kommunalt VA är på väg att inrättas i området. Vi kan även komma ut på rådgivningsbesök för att diskutera olika lösningar. Vi kan däremot inte bestämma vilken teknik du ska välja.

2. Välj avloppsanordning

Utifrån ditt behov och dina förutsättningar är det sedan upp till dig att bestämma vilken typ av avloppsanordning du vill ha. Om du anlitar en entreprenör så kan de ofta rekommendera en anordning som passar. Tänk på att det alltid är du som fastighets- eller husägare som har juridiskt ansvar för avloppet och byggandet, även om du anlitar en entreprenör.

3. Skicka in ansökan eller anmälan

Du använder samma E-tjänst för både ansökan och anmälan. Fyll i och skicka in din ansökan eller anmälan tillsammans med obligatoriska bilagor:

Klicka här för att öppna blanketten för ansökan/anmälan.Pdf, 208.6 kB.

Här finns exempel på hur bilagor för situationsplan och tvärsnitt kan se ut.

Ansökan och tillstånd krävs för alla anordningar där WC är påkopplat. Om en anordning enbart ska rena BDT-vatten krävs oftast bara en anmälan. Vissa områden är dock extra känsliga för föroreningar. Då krävs ansökan och tillstånd även för BDT-vatten. Kontakta oss på VMMF för att få veta vad som gäller på din fastighet.

4. VMMF handlägger och tar beslut

VMMF handlägger din ansökan eller anmälan och beslutar om godkännande eller avslag. Från och med att ansökan eller anmälan är komplett tar det cirka sex veckor tills du får beslutet. Vid handläggningen kan ett platsbesök ingå om det bedöms behövas för att bedöma avloppsanordningen och dess placering.

VMMF utreder även om närliggande grannar kan komma att påverkas av avloppsanordningen. I så fall tar VMMF kontakt med berörda grannar för att de ska få möjlighet att yttra sig. Ett yttrande innebär att grannarna bland annat kan lämna information om var deras dricksvattenbrunn ligger. Det finns inga begränsningar i vad ett yttrande får innehålla, men VMMF bedömer inkomna yttranden utifrån risk för hälsa och miljön.

När du har fått ditt tillstånd har du två år på dig att påbörja arbetet och totalt fem år på dig att bli färdig. Har arbetet inte påbörjats inom två år förfaller tillståndet och du måste söka igen och betala en ny handläggningsavgift.

Om du har fått ett förbud eller föreläggande så löper det ärendet vidare även om du har fått tillstånd för att bygga ett nytt avlopp. Det nya avloppet ska vara färdigt före datumet då förbudet eller föreläggandet träder i kraft, annars måste VMMF gå vidare med det ärendet.

5. Avloppsanordningen påbörjas

Du eller den entreprenör som du har anlitat ska dokumentera arbetet genom att fotografera alla steg i anläggandet. Om arbetet startar innan du har fått tillstånd från VMMF så måste vi starta ett ärende om miljösanktionsavgift. Se därför till att du skickar in ansökan eller anmälan i god tid. Följ de villkor som anges i tillståndet. Vid villkorsbrott är VMMF skyldiga att göra en anmälan om miljöbrott till polisen.

Ibland kan det hända att det inte går att följa den ursprungliga planen. Man kan till exempel stöta på berg eller fornlämningar och måste byta plats för anordningen, eller så blev fallet inte tillräckligt och man behöver instalera en pumpbrunn. För att vara säker på att du inte begår ett villkorsbrott ska du se till att du eller entreprenören kontaktar VMMF för att diskutera olika lösningar.

6. Du får ett besked när allt är klart

När arbetet är klart skickar du, eller entreprenören om du har anlitat en sådan, in den kontrollplan som du fick tillsammans med vårt beslut. Du eller entreprenören skickar också in de foton som tagits under arbetets gång.

Obs! Det är viktigt att både kontrollplan och foton skickas in till VMMF senast 4 veckor efter färdigställandet.

VMMF granskar fotona, kontrollplanen och eventuella avvikelser. Du får ett besked med vår bedömning av foton och eventuella avvikelser. Om vi inte har några särskilda krav på grund av avvikelser kan du nu börja använda ditt avlopp.

Mer information

Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna broschyr kan vara en hjälp på vägen att välja typ av avloppsanordning. ”vilken teknik passar dina förutsättningar” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna broschyr går igenom vilka lagar och regler som gäller för dig med enskilt avlopp. ”Lagar och regler för dig med enskilt avlopp” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets faktablad är framförallt till hjälp för dig som tänker bygga avloppsanordningen själv:

Planera för avlopp. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordprovtagning, grundvattenundersökning och beräkning av infiltrationsyta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tilloppsledningar, slamavskiljare, fördelningsbrunnar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Infiltrationsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Markbädd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skötsel av avloppsanläggning


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: