Publicerad

Har du missat att tycka till om trafiken i Kungsör? Ingen fara, det finns tid kvar.

Fram till den 10 september har du möjlighet att lämna synpunkter rörande trafiken i Kungsör och de trafikplaner som kommunen nu har ute på remiss.

Hjälp oss att utveckla trafikmiljön genom att besvara några frågor

Du har även möjlighet att lämna synpunkter på de fyra trafikplanerna som finns ute på remiss. Trafikplanerna hittar du längre ned här på sidan.

Trafikstrategi antogs i november 2020 av kommunfullmäktige

Strategin anger att trafiksystemet i Kungsör ska vara långsiktigt hållbart samt säkert, tryggt och tillgängligt. Målen är bland annat att trafikmiljön ska utformas utifrån ett nollvisionsperspektiv för alla trafikantgrupper, att det hållbara resandet ska öka samt att gång- och cykelvägnätet ska vara säkert och lätt att använda.

Fyra målområden för en hållbar och säker trafik i Kungsör

För att nå målen har nedanstående trafikplaner tagits fram:

Gång- och cykelplan

Planen beskriver behovet av satsningar för ökad säker gång och cykling och innehåller förslag på åtgärder och prioritering av dessa.

Hastighetsplan

Planen beskriver lämplig hastighetsgräns på kommunens gator. Analysen
genomförs utifrån gatornas funktion och hur hastigheten påverkar trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, miljö och hälsa.

Kollektivtrafikplan

Planen beskriver åtgärder för att underlätta möjligheten att åka kollektivt
till skola och arbete.

Parkeringsplan

Planen beskriver insatser för att skapa god tillgänglighet till prioriterade platser.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: