Publicerad

Kommunfullmäktige beslutade om återremiss i skolfrågan

Frågan om ny skola i Kungsör var uppe som ett av ärendena vid kommunfullmäktiges möte måndag 10 mars. Ärendet gällde ett beslut om vilket skolalternativ man skulle utreda vidare.

De två alternativen var i korthet att:

  • en ny 4-6- och 7-9-skola byggs. Förslaget innefattar även att Haga- och Västerskolan blir F-3 skolor med vardera två förskoleavdelningar.
  • en ny 7-9-skola byggs. Förslaget innefattar även att Hagaskolan blir en F-3 skola med två förskoleavdelningar och Västerskolan blir en 4-6-skola med två förskoleavdelningar.

Efter debatt röstade en majoritet (fler än hälften av ledamöterna) för att utreda förslaget att bygga en ny 4-6- och 7-9-skola. En minoritet (färre än hälften av ledamöterna) begärde då att ärendet skulle återremitteras* då man ville ha mer fakta i ärendet. Beslutet blev då återremiss för att senare ta upp frågan igen.

* Återremiss betyder att ärendet skickas tillbaka för ytterligare beredning, till exempel kan mer fakta eller information tas fram som underlag för kommunfullmäktiges beslut. Ett ärende återremitteras om minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det.

Återremittering kan bara ske en gång. Nästa gång samma ärende finns på dagordningen måste ett beslut fattas. För ett ärende som tidigare återremitterats krävs enkel majoritet för beslutet. Enkel majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av ledamöterna. När enkel majoritet krävs, räknar man alltså bort de som avstår från att rösta eller som är frånvarande.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: