Minskad ojämlikhet

Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället.

I ett jämlikt samhälle har alla lika rättigheter och möjligheter. Det spelar till exempel ingen roll vilket kön, vilken etnicitet eller religion man har eller hur gammal man är.

Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • I det kommungemensamma elevrådet, där elever från alla kommunens skolor regelbundet träffar tjänstepersoner och politiker, finns möjlighet för barnen och ungdomarna att komma med synpunkter, önskemål och frågor som rör både deras egen vardag men även kommunen som helhet.
  • Gemenskap i Kungsör är ett samarbete mellan Kungsörs kommun och pensionärsföreningarna. Det inleddes i slutet av 2007 och syftar till att bevara och utveckla seniorers hälsa, livskvalitet och trygghet. De ordnar populära aktiviteter för och tillsammans med pensionärer i Kungsörs kommun och är en mycket uppskattad mötesplats.
  • Det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet (KPTR) utgör en kontaktkanal mellan kommunen och pensionärs- och funktionshinderföreningar. Det verkar för att äldres och funktionshindrades aspekter och sakkunskap tas tillvara i planeringen i alla nämnder/styrelser och i all verksamhet som kommunen ansvara för.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: