Hållbara städer och samhällen

Över hälften av jordens befolkning bor i städer. Det kommer att stiga till 70 procent år 2050.

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Under de senaste åren har kommunen varje år beviljats statlig medfinansiering för olika infrastrukturprojekt som syftar till att öka möjligheten till att på ett säkert sätt gå- och cykla i tätorten.
  • Det är viktigt att det offentliga rummet är till för alla oavsett ålder och kön därför har kommunen en arbetsgrupp som hanterar ortsutvecklingsfrågor. Ombyggnaden av Kungsörs och Valskogs centrum för några år sedan är ett exempel, hamnutvecklingen som pågår i Kungsörs gästhamn ett annat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: