Hållbar konsumtion och produktion

Vår planet har många naturresurser, men vi människor använder dem inte på bästa sätt och konsumerar mer än planeten ger oss.

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • Kungsörs kommun har en ambitiös avfallsplan tillsammans med övriga kommuner i länet och VafabMiljö. Väsentligt i avfallsplanen är den så kallade avfallstrappan. Avfallstrappan är ett EU-direktiv som styr hur avfallet ska tas om hand i EU. Trappan innehåller fem steg, som om vi följer dem tillsammans, minskar vårt avfall. Det sättet vi kan minska mängden avfall på är att konsumera mindre, återanvända saker och återvinna material.
  • Kommunen har ett internt system för att tillvarata och återanvända möbler i organisationen.
  • Under hösten 2023 arrangerar kommunen den första Återbruksveckan. Arrangemenget är tänkt att hållas årligen som ett komplement till Världsmiljöveckan. Återbruksveckan kommer att på olika sätt ha fokus på återbruk, återvinning och avfallshantering.
  • Under 2023 har en plan för att minska matsvinnet i kommunens verksamheter arbetats fram. Kommunen ska jobba med att minska matsvinnet i alla led av mathanteringen, från beställning/inköp till avfall.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: