God utbildning

Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.

Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att

Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola, gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt lärande som gynnar deltagande i arbets- och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • I projektet "Vägar framåt är målgruppen elever med en krokig skolgång, som haft det tufft tidigare i skolan. Det handlar om olika insatser, bland annat tid för handledning för elever som behöver extra hjälp. Målet är att skapa förutsättningar för elever att få behörighet till vidare studier och få en känsla av sammanhang och självständighet.
  • I arbetet med barn i behov av särskilt stöd har förskolan i Kungsörs kommun organiserat stödet såatt det på förskolarna finns särskild kompetens i form av två resursteam som är den första insatsen avdelningspersonalen kan använda sig av som stöd i sitt arbete. Resursteamet inriktning Npf (Neurpsykiatriska funktionshinder) och resursteamet inriktning språk. Utöver detta stöd finns det även centralt en specialpedagog.
  • Kultur och kulturupplevelser utvecklar och berikar, inte minst barn och unga. Kulturombud inom förskolan och grundskolan arbetar tillsammans med avdelningen för kultur och fritid för att alla barn från förskoleålder till elever i år 9 ska få möjlighet att uppleva teater, musik eller dans varje läsår. De senaste åren har Kungsörs kommun kunnat utveckla kulturarbetet i skolan med hjälp av Kulturrådets bidrag "Skapande skola".
  • Elever har rätt till inflytande över sin utbildning och sin arbetsmiljö. Att ha inflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och det ökar lusten att lära. I olika forum kan eleverna ut­trycka sina åsikter och påverka sin utbildning och skolmiljö. Bland annat finns ett kommungemensamt elevråd där elever från alla kommunens skolor regelbundet träffar tjänstepersoner och politiker för att diskutera aktuella skol- och utbildningsfrågor.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: