Ekosystem och biologisk mångfald

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Vi har en mycket svår och viktig uppgift för vår framtid. Vi ska kunna ge människor mat, energi, vatten, mineraler och andra naturresurser utan att skada den biologiska mångfalden och ekosystemen

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land.

Exempel på vad som görs i Kungsörs kommun

  • I Kungsörs kommun har vi en lång tradition av att arbeta med naturvård. Genom åren har en rad ängs- och hagmarker restaurerats, vilket bidrar till att bibehålla och öka den biologiska mångfalden. Det kommunala naturvårdslaget har varit en viktig del i det arbetet.
  • Kommunen har tagit fram och arbetar efter rad olika planer inom området, bland annat finns en grönstrukturplan och en helt ny skogsbruksplan.
  • Genom åren har kommunen varit framgångsrik med att söka och beviljas så kallade LONA-bidrag för en rad olika naturvårds- och friluftslivsprojekt. LONA är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.
  • Den invasiva vattenväxande arten sjögull har varit ett problem under många i år. Kungsörs har bedrivit olika projekt i syfte att hitta bra metoder för att bekämpa den växten på ett effektivt sätt. Det senaste projektet bedrivs tillsammans med flera kommuner och länsstyrelser runt Mälaren samt Mälarens Vattenvårdsförbund.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: