Publicerad

Ökad patientsäkerhet när Kungsörs kommun samverkar med Region Västmanland i gemensamt journalsystem

Nu går Kungsörs kommun över till att journalföra i samma journalsystem som redan används inom Region Västmanland och alla länets kommuner.

Patientsäkerhet, kvalitet och effektivitet ökar när alla vårdprofessioner har samma information om patienten. Journalen följer patienten hela tiden – oavsett om man vårdas av regionen eller en kommun. För att patientens journal ska kunna delas mellan olika vårdgivare som regionen, kommunen eller privata vårdgivare så behöver patienten ge sitt samtycke.

Mikael Wiröstrand, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) säger:

— Nu går Kungsör in i sammanhållen journalföring gällande Hälso- och sjukvårdsdokumentation. I och med det är samtliga kommuner i regionen anslutna till samma dokumentationssystem. Det innebär en avsevärd förbättring av tillgängligheten till och överföringen av information. Alla inblandade har under det senaste månaderna arbetat hårt och strukturerat med att göra övergången säker. Vi har haft ett fantastiskt gott samarbete med regionen och ser fram emot att ytterligare stärka den samverkan. Allt detta ska ses som ett viktigt steg mot införandet av nära vård. Ett stort tack till alla inblandade som gjort en fantastisk insats. Den 2 februari kommer samtliga enheter vara klara och all dokumentation sker då i det nya systemet.

Vinsterna

Vinsterna med sammanhållen journal för vård som utförs av hälso- och sjukvården är många för regionen, kommunerna, patienterna och anhöriga:

  • bättre helhetssyn av patientens väg genom vården och omvårdnadsprocessen
  • sparar tid – vårdpersonal slipper ringa runt för att få information om patienten
  • patienter kan ta del av sin hälso- och sjukvårdsjournal på 1177.se oavsett om man vårdats av regionen eller en kommun
  • lättare för vårdpersonal att besvara frågor från patienter och anhöriga
  • kontakten mellan vårdenheter underlättas
  • utskrivning och hemgång underlättas och blir tryggare

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: