Publicerad

Plan för inkludering skapar delaktighet

Kungsörs kommunfullmäktige har antagit en ny plan för inkludering med fokus på hållbar sysselsättning och delaktighet för alla.

Planen har tagits fram genom workshops med tjänstemän, politiker och representanter från BRÅ, näringsliv och föreningsliv samt via enkät till kommunens invånare.
Enkäten visar att Kungsörsbon anser att delaktighet är det centrala i upplevelsen av inkludering. 48 procent anser att Kungsör är inkluderande redan idag, medan övriga svar innehöll förslag på förbättringar som sedan delades in i områden.

Plan för inkludering innehåller fem huvudområden:

  • Lyfta skolors och elevers resultat
  • Stärka demokratin och civilsamhället
  • Bekämpa brottslighet
  • Minska boendesegregationen
  • Minska långtidsarbetslösheten

Varje område i planen är noggrant analyserad, och tar upp vad som redan görs, vad som är viktigt att införa och vad som är viktigt att fortsätta arbeta med.
För att stärka demokratin och civilsamhället föreslås ökad informations-spridning om pågående aktiviteter och ökad delaktighet i föreningslivet.För att bekämpa brottslighet föreslås fler trygga mötesplatser för ungdomar och ökat samarbete mellan kommunen, föreningar och näringslivet. För att lyfta skolors och elevers resultat betonas vikten av positivt ledarskap och samverkan mellan skola, föräldrar och samhället. Boendesegregationen ska minska genom att undvika förstärkning av olikheter vid planering av ny bebyggelse och genom främjande av ett rikt föreningsliv för att skapa en känsla av gemenskap. Minska långtidsarbetslösheten inkluderar åtgärder för att öka anställningsbarhet och skapa fler lokala arbetstillfällen.

Planen ska ligga till grund för årlig planering och prioritering i kommunen och vi hoppas att vi tillsammans med dig kan utveckla Kungsör till ett ännu mer inkluderande samhälle.

Tack till dig som bidragit!

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: