Publicerad

Kommunen ansvarar för brottsförebyggande arbete

Sedan den 1 juli 2023 är det ett lagkrav för kommuner att aktivt arbeta med brottsförebyggande åtgärder och agera som samordnande instans för detta arbete. För Kungsör är det inget nytt, kommunen har på eget initiativ arbetat brottsförebyggande sedan 2019.

Trots att Kungsör är en liten och trygg kommun har det brottsförebyggande arbetet prioriterats högt sedan flera år tillbaka.

Andreas Ahlsén, säkerhetssamordnare i Kungsörs kommun berättar:

- Vi uppfyller sedan tidigare mer eller mindre hela den nya lagstiftningen gällande kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete. Vi påbörjade arbetet för 5 år sedan och sedan 2019 arbetar vi systematiskt med lägesbilder för att bättre förstå och motverka brottslighet, men också arbeta trygghetsskapande. Kommunen har sedan tidigare ett etablerat brottsförebyggande råd, BRÅ, med deltagande av politiker, tjänstepersoner, Polisen, näringsliv samt andra samhällsaktörer.

Genom regelbunden kartläggning av brottslighet och dess konsekvenser skapas lägesbilder var 14:e dag i samverkan med polis och andra parter i samhället. Genom regelbundna lägesbilder och samlad data kan kommunen fatta beslut och rikta resurser baserat på kunskap och fakta snarare än reaktiva åtgärder. Med den nya lagen blir det också ett lagkrav att göra en mer omfattande och strategisk lägesbild med tillhörande åtgärdsplan som följs upp minst vartannat år.

Andreas Ahlsén berättar vidare:

- Kommunen har det samordnande ansvaret för det brottsförebyggande arbetet, men samverkan är avgörande. Vi ha en god upprättad samverkan med olika aktörer med detta är något vi behöver fortsätta utveckla, exempelvis med civilsamhället. Även om vi är en liten kommun så upplever jag att vi ligger långt fram, vi har strukturerna på plats och ser positiva effekter av det arbete som görs. Vi har fördelar med att vi är väldigt nära varandra. Det är snabba kommunikationsvägar som möjliggör direktkontakt och effektiv prioritering av insatser och resurser. Det är en styrka i det brottsförebyggande arbetet.

Hand som pekar på dataskärm där systemet för lägesbilder visas.

Kommunen arbetar aktivt brottsförebyggande med gemensamma lägesbilder.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: