Publicerad

Uppföljning av Medborgarlöfte kvartal 1 2022

Kungsörs kommun och Polisen arbetar aktivt med att uppfylla åtagandena i Medborgarlöftet för 2022. Det finns en god upprättad samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, bolag, den lokala Polisen samt andra externa aktörer i det strategiska samt operativa trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Utifrån den samlade lägesbilden har följande fokusområden identifierats:

 1. Ungdomsproblematik
 2. Otrygghet i offentlig miljö
 3. Trafiksäkerhet samt trafikrelaterad brottslighet.

För varje fokusområde finns en beskrivning, orsaksanalys samt en eller flera målsatta aktiviteter som ska genomföras i syfte att åtgärda problemet.

Det är av vikt att arbeta med ungdomsproblematik genom att tidigt fånga upp unga individer som är på glid eller är i riskzonen för brott eller annat asocialt beteende. Inriktningen är ett förebyggande arbete både i och utanför skolmiljö.

Den offentliga otryggheten i Kungsör skall minskas genom riktade insatser med rätt resurser på rätt platser. Beslutsgrund för detta ligger den gemensamma lokala lägesbilden.

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen skall fokuseras på hastighet och trafikrelaterade ordningsstörningar.

Kommunen och polisen ska fortsätta med lägesbildsarbetet samt förbättra arbetsmetoden för att trygga det brottsförebyggande arbetet.

Polis och polisbil på torget i Valskog, i samtal med tre personer

Trygghetsdialog på torget i Valskog genomfördes i april 2022.

Under kvartal 1 2022 har Kungsörs kommun och polisen bland annat genomfört följande:

Ungdomsproblematik

 • Skolinsats mot narkotika av Polis och i samverkan med skola och Socialtjänst. Insats genomförd 19/4.
 • Kommunpolisen har genomfört flera skolbesök och fler kommer att genomföras löpande under året som är kvar. Syftet med besöken är framförallt relationsskapande men även trygghetsskapande och i vissa fall brottsförebyggande.
 • Det finns en löpande samverkan och samordning kring förebyggande ungdomsfrågor i kommunen i Unggruppen. I gruppen deltar kommunens säkerhetssamordnare, olika representanter från socialtjänsten, kommunpolis, representant för elevhälsan och även representanter från Kung Karls skola och VIVA. Här lyfts behov av gemensamma insatser kopplat till ungdomsproblematik både på kort och lång sikt.
 • Upprättad samverkan kring individer (unga) som haft olika behov av stöd och hjälp för att förebygga/förhindra fortsatt brottsliga gärningar. Socialtjänst, skola, kommunpolis och kommunens säkerhetssamordnare samverkar.
 • Förebyggande narkotikasök med hund kommer att genomföras innan sommarlovet på en av kommunens skolor.

Otrygghet i offentlig miljö

 • 25/4 genomfördes en öppen trygghetsdialog på torget i Valskog i syfte att lyssna in vad medborgarna själva tycker och tänker kring trygghet samt säkerhet i Valskog men även i Kungsörs kommun överlag. Medverkade gjorde kommunens säkerhetssamordnare Andreas Ahlsén och kommunpolis Erik Björklund. Cirka 20–25 personer kom för att framföra sina synpunkter och lyssna in kring hur kommunen och Polisen arbetar brottsförebyggande och trygghetsskapande.
  Ännu en trygghetsdialog planeras att genomföras, datum och tid är dock inte fastställt.
 • En trygghetsvandring planeras att genomföras den 14 juni mellan klockan 18.00-20.00 i centrala Kungsör. Syftet är att föra dialog om trygghet och säkerhet i området vandringen hålls i och att titta på möjliga förebyggande fysiska åtgärder i utemiljön. Mer detaljer och inbjudan kommer att läggas ut på kommunens hemsida och på sociala medier runt månadsskiftet maj/juni. Medborgare och näringsverksamheter är varmt välkomna att delta på vandringen.
 • Det har på olika sätt arbetats mot ordningsstörningar kopplat till motorburen problematik (hög musik, buskörning) och misstänkt narkotikaförsäljning i centrala Kungsör. Samverkan sker mellan kommunen, Polisen och andra påverkade verksamheter.
  Förslag har bland annat lyfts fram kring eventuella parkeringsförbud på vissa platser och tider samt om det skulle gå att upprätta bom för att stänga ute möjligheten att hålla till på parkeringen under kvällar och nätter. Arbetet fortsätter.
 • Polisen har under vecka 18 haft fokuserat arbete mot misstänkt narkotikaförsäljning i Kungsör efter inkomna tips både från medborgare och i upprättad samverkan med kommunen och de helägda bolagen i det löpande lägesbildsarbetet.

Trafiksäkerhet samt trafikrelaterad brottslighet

 • Trafikvecka genomförd under vecka 16. Detta ledde till 22 ordningsböter i Kungsör.
 • Polisen har under perioden genomfört fartkontroller på de mest frekventa vägsträckorna som det inkommit tips kring av medborgare och kommun.
 • 45 inrapporterade trafikaktiviteter (kontroll av fordon, hastighetskontroll med mera) i Polisens nya arbetsverktyg för att löpande kunna följa det förebyggande arbetet inom trafik. Verktyget började nyttjas inom Polisen från den 1 februari i år.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: