Publicerad

Kungsör och Rufunsa samarbetar för att öka unga människors deltagande och inkludering

Kungsör och Rufunsa i Zambia har en stor gemensam utmaning: att öka unga människors inflytande och engagemang i politiken. Tillsammans arbetar vi båda i ett kommunalt partnerskap och ingår även i nätverket för mänskliga rättigheter.

Rufunsa team. Photo: Ida Edvinsson

Att lära från Rufunsa

Kommunalt partnerskap innebär att en svensk kommun eller region tillsammans med en internationell motsvarighet arbetar med en gemensam utmaning. Här kan svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som de själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet. Alla partnerskap har ett gemensamt syfte – att stärka den lokala demokratiutvecklingen hos såväl den svenska som den internationella parten.

Kungsörs kommun har sett nyttan och de fördelar som ett sådant samarbete kan ge och har valt att ingå ett partnerskap med Rufunsa på temat ungdomars deltagande i utveckling av lokal demokrati.

– I Kungsör ser vi ett stort behov av att utveckla vår demokratiska arena. Att nå framgång i detta bygger på ungdomars framtida engagemang i det demokratiska systemet. Vi som arbetar i demokratins tjänst behöver bjuda in till dialog och medbestämmande på alla nivåer för att påminna oss om vilka vi finns till för och säkerställa att vi som förtroendevalda tar kloka beslut. Alla vuxna i samhället behöver agera förebilder och skapa förutsättningar att tillsammans med ungdomarna lära oss och förstå hur vi kan bevara demokratin och förverkliga mänskliga rättigheter. Att tillsammans med en kommun med liknande utmaningar men med helt andra förutsättningar i en annan del av världen få göra detta är en unik möjlighet som vi självklart vill ta tillvara, säger Mikael Peterson, kommunstyrelsens ordförande.

Kungsörs kommun del av miljonsatsning på demokrati

Nu står det klart att Kungsörs kommun är en av sex kommuner som får vara med och dela på över 11 miljoner kronor för vårt internationella demokratiprojekt. Det är Internationellt centrum för Lokal demokrati, ICLD, som fördelar pengarna.

Genom partnerskapsprojekten, som stödjs och finansieras av ICLD, kan vi och andra svenska kommuner och regioner göra skillnad i världen samtidigt som vi själva får del av nya metoder, kunskap och verktyg genom det globala utbytet.

– Ensam är inte stark. Därför har Kungsörs kommun valt, att genom ett kommunalt partnerskap, arbeta för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter både hemmavid och i andra delar av världen. Tillsammans skapar vi en bättre värld, säger Josephine Härdin, kanslichef i Kungsörs kommun.

Den internationella samarbetsformen ”kommunala partnerskap” finanseras av ICLD, Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, en ideell förening som arbetar med att stärka demokratin på lokal nivå runt om i världen. ICLD bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner och på den forskning som finns i ett internationellt perspektiv.

Fakta

Om kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter

Kommunala Partnerskap är ömsesidiga och resultatorienterade samarbeten mellan kommuner och regioner i Sverige och motsvarande lokala myndigheter i något av ICLD:s samarbetsländer. Målet är att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. I nätverket ”Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter” ingår totalt åtta kommunala partnerskap som driver parallella projekt på liknande teman i samma region. Läs mer på www.icld.se/mr

Om Kungsörs partnerkommun Rufunsa Town Council

Rufunsa är en ung stad som ligger i närheten av huvudstaden Lusaka. Befolkningen uppskattas uppgå till ungefär 45 000 personer. Arbetet med decentralisering och lokal demokrati i landet hoppas kunna sporra utvecklingen av staden. Den huvudsakliga sysselsättningen i området är eget jordbruk. Det finns en skola för sjuksköterskr i området och tre Secondary Schools för elever i tonåren, en stor utmaning lokalt är att öka läskunnigheten bland befolkningen. Det finns goda förutsättningar att engagera andra aktörer, såsom civilsamhället, i arbetet i Rufunsa.

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
ICLD, arbetar för att främja demokrati och processer för delaktighet på lokal och regional nivå. Detta görs genom att etablera internationella samarbeten där vi bygger vidare på kunnande och erfarenheter från svenska kommuner och regioner. ICLD driver också utbildningsprogram och forskning inom demokratiområdet. ICLD är en ideell förening. Huvudman är Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Verksamheten finansieras av Sida.

Kontakt och mer information:
Josephine Härdin, kanslichef i Kungsörs kommun, 0765-164 742, josephine.hardin@kungsor.se

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: