Publicerad

Skolbygget – ett steg närmare byggstart

Frågan om Kungsörs nya skola, som jag följt genom flera politiska instanser, kom ett steg närmare en byggstart när kommunstyrelsen igår fattade beslut om vilket förslag man ska föra fram i kommunfullmäktige.

 Efter livliga diskussioner och en avslutande omröstning (med votering) beslutade kommunstyrelsen att man förordar förslag nummer två, alltså den skolan som är ”fyrkantig” till formen.

Ärende nummer tre på dagordningen

Bakgrunden till att Kungsör behöver en ny skola för årskurserna 4-6 och 7-9, och diskussionerna kring skolbygget kan du läsa om i tidigare artiklar här på kungsor.se. Frågan på dagens möte handlade om att kommunstyrelsen ska fatta beslut om att inleda projektering av hela skolbygget. Och att man ska bestämma sig för vilket av de två förslagen på utformning av skolan man ska gå vidare till kommunfullmäktige med.

Kommunstyrelsens ordförande Pelle Strengbom (S) presenterade ärendet och berättade att alla partier har varit representerade i styrgruppen som löpande fått rapporter om hur arbetet med förslagen gått framåt. Den andra maj presenterades de två förslagen. Förslag nummer ett är det ursprungliga förslaget, som kallats för den ”runda skolan”. Förslag nummer två, det nya förslaget kallas för den ”fyrkantiga skolan”. Hur de olika förslagen ser ut och kostnaderna för dem kan du läsa i dokumenten till höger.

Efter den andra maj har samtliga politiska partier haft möten där man diskuterat hur man i sina respektive partier ställer sig till förslagen. På kommunstyrelsen skulle man nu försöka komma fram till ett majoritetsbeslut.

En lång diskussion med många replikskiften

Efter presentationen av de två förslagen följde en livlig diskussion där de olika partiföreträdarna förde fram argument för och emot de två alternativen. Frågor ställdes och man begärde ”replik” – alltså bad att få svara på frågan.

Sammanfattningsvis fördes tre olika ståndpunkter fram:

  • Företrädare från socialdemokraterna och vänsterpartiet förordade det första alternativet.
  • Företrädare från moderaterna och folkpartiet argumenterade för alternativ nummer två, som de anser blir betydligt billigare än alternativ nummer ett.
  • Från centerpartiets sida framfördes argumentet att båda alternativen är för dyra. Man ville istället att man bygger en mindre skola för årskurserna 6 till 9 och även utnyttjar lokalerna på Haga- och Västerskolan som ställts i ordning för några år sedan. Så motförslaget som framfördes av centern är att enbart bygga nytt för årskurserna 6 till 9.

Beslut ska fattas

När närmare en timme gått satte ordföranden punkt för vidare diskussioner. Han frågade därefter ledamöterna om kommunstyrelsen kunde avgöra ärendet idag eller återremitteras? Mötesdeltagarna röstade, och beslutet blev att inte återremittera frågan. Därefter ställdes de två skolbyggnadsalternativen mot varandra. Eftersom röstningen var ganska jämn och man inte klart och tydligt kunde höra vilket alternativ som fick majoritet begärdes votering. Det betyder att man gör en omröstning och räknar vars och ens röst. Resultatet av den omröstningen blev att fyra personer röstade på alternativ ett, den ”runda skolan” och fem personer röstade på alternativ två, den ”fyrkantiga skolan”. Centern och miljöpartiet avstod från att rösta och la istället ner sina röster.

Nästa beslut ska tas i KF

Röstningsresultatet innebär att alternativ två, den ”fyrkantiga skolan” fick majoritet och blir det alternativ som kommunstyrelsen kommer att lägga fram som förslag till ett beslutsärende till kommunfullmäktige i juni.

Vi är alltså ytterligare ett steg på väg mot byggstart men ärendet är inte avgjort då alla alternativ än en gång kan lyftas på kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni.

Med dessa ord slutar rapporteringen om skolfrågan och ”lektionen” i demokrati för den här gången för att återkomma i juni.

Sara Emretsson Olsson
informatör i Kungsörs kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: