Publicerad

Heta diskussioner om ”nya skolan” på kommunstyrelsens möte

Försöket med att beskriva den politiska gången i kommunen fortsätter. Före sommaren besökte jag ett nämndsammanträde och nu har turen kommit till kommunstyrelsen (KS) och ett sammanträde där.

Kommunstyrelsemöten är normalt inte öppna för andra än de politiker som är invalda och utsedda av kommunfullmäktige, och de tjänstemän eller övriga som föredrar ett ärende. Vid sammanträdet den 27 augusti fick även jag tillträde, i egenskap av kommunens informatör. Min uppgift är att skriva om mötet och även bevaka den mest aktuella frågan – projekteringen av Kungsörs nya skola.

Efter upprop följde en kort inledning. Kommunstyrelsens ordförande, Pelle Strengbom (S) hälsade nya kommunchefen Per Bäckström välkommen och tackade den avgående kommunchefen Tommy Jansson för hans år i Kungsör då han nu går i pension. Därefter tog den ordinarie dagordningen vid.

Första punkten – projektering av ”nya” Kung Karls skola

När jag besökte barn- och utbildningsnämndens möte i slutet på maj var frågan om nya skolan uppe som en punkt. Den gången dock bara som en informationspunkt. När nya skolan denna kväll är på dagordningen ska kommunstyrelsen fatta ett beslut om att inleda projektering av hela skolbygget. En så här stor fråga manglas genom många instanser innan det slutgiltiga beslutet fattas, så efter kommunstyrelsens beslut ska sedan frågan vidare till kommunfullmäktige för att avgöras.

Barn- och utbildningschefen och tekniske chefen presenterar förslaget

Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh börjar med att beskriva bakgrunden och hur man kommit fram till dagens förslag. Förslaget som arbetats fram utgår från att man behåller högdelen från gamla Kung Karls skola. Anledning – att hålla nere kostnaderna. I gruppen med representanter från skolpersonal och fack, är man överens om att man inte vill ha en likadan skola som tidigare. Man har utgått från vilken funktion skolan har, och ska ha. Utifrån det har arkitekten arbetat fram förslaget på den runda skolan som Fredrik Bergh presenterar och som nu är uppe till beslut.

Efter Fredrik Berghs genomgång visar tekniske chefen Gunnar Karlsson kalkylen för hur skolbygget ska finansieras. I korthet säger kalkylen att kostnaden för en om- och tillbyggnad av Kung Karls skola inklusive oförutsedda kostnader på cirka 11 miljoner kronor, kommer att hamna på cirka 127 miljoner kronor. Kostnaden för drift och underhåll beräknas öka med drygt 2 miljoner kronor per år.

Presentationen avslutas med att tidsplanen redovisas. En plan där bygget beräknas stå klart till höstterminens start 2014.

Diskussionen tar fart

Nu följer en dryg timme då ledamöterna i kommunstyrelsen diskuterar, frågar och motfrågar både varandra och tjänstemännen.

Man vill bland annat ha svar på:

- varför inte fler förslag tagits fram?

  • Pelle Strengbom (S) svarar att uppdraget gavs till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden, som arbetade fram två förslag om var den nya skolan ska ligga. Antingen centralt på den gamla platsen eller ute vid Ulvesund. Kommunfullmäktige fattade i den frågan beslut att skolan ska ligga centralt. Parallellt med arbetet med placering, har referensgruppen jobbat med själva skollokalerna. Den runda skolan har vuxit fram utifrån diskussioner tillsammans med arkitekten.

- hur valet av arkitektbyrå gått till?

  • Gunnar Karlsson svarar att man utvärderat två arkitektfirmor som kommunen har ramavtal med. Anledningen att AQ arkitektbyrå valdes beror på att de hade det bästa upplägget. Referens- och styrgrupp har även besökt skolor som AQ arkitektbyrå ritat, bland annat i Eskilstuna.

- kostnaden, blir en rund skola dyrare att bygga, än en traditionellt byggd, fyrkantig?

  • Svaret från Pelle Strengbom (S) och Gunnar Karlsson är att denna skola följer normala riktpriser som man använder när man gör beräkningar. Att man kommer att få en bättre indikation på kostnaden efter projektering och upphandling. Men att det inte är någon nämnvärd skillnad om bygganden är rund eller fyrkantig.
  • Stellan Lund (M) replikerar att de svar han själv fått fram är att en rund skola ÄR dyrare att bygga.

- energiåtgång, blir en rund skola med många ytterväggar och stora glasytor dyrare att värma upp, än en traditionellt byggd, fyrkantig?

  • Svaret från tekniske chefen Gunnar Karlsson är att en fyrkantig skola också kan ha många ytterväggar, vilket den gamla skolan hade. Och att man får väga syftet med bra ljusinsläpp mot uppvärmningskostnad. Att skolan kommer att byggas utifrån dagens byggnormer, där hänsyn till miljökrav tas.
  • Även Taito Arkkukangas (S) replikerar att det är helt klart att bygget och skolan ska ge så lite påfrestning på miljön som möjligt. Att man kommer att väga in alla miljöpåverkande åtgärder.

Ajournering och yrkande på återremiss

När alla ledamöter som önskat fått yttra sig går diskussionen in i ett lite annat skede. Nu ställs inte frågor längre utan man diskuterar om något beslut kan fattas eller inte. Socialdemokraterna anser att ett beslutsunderlag, en komplett handling med kalkyler, finns. Och att kommunstyrelsen då kan ta beslut.

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och i viss mån Folkpartiet tycker inte att det underlag och det förslag som finns är tillräckligt utan vill ha ytterligare förslag att ta ställning till. Moderaterna tror bland annat inte på att kostnadskalkylen för en rund skola kommer att hålla. Så de vill se ett motförslag på en traditionellt byggd skola.

Här tar mötet paus (ajourneras) i fem minuter och ledamöterna tar enskilda diskussioner med sina respektive partikamrater. När kommunstyrelsen samlas igen efter avbrottet yrkar Moderaterna och Centerpartiet på återremiss. Kommunstyrelsens ledamöter beslutar därefter att återremittera ärendet om nya Kung Karls skola en månad. Det innebär att inget beslut om skolbygget tas på dagens möte utan man kommer att fortsätta behandla ärendet och ta upp det på nytt om en månad.

Övriga ärenden klubbas igenom utan debatt

Det är inte bara frågan om Kungsörs nya skola som står på dagordningen. Men efter den intensiva skoldiskussionen så väcker övriga ärenden inte någon större debatt. De kan istället snabbt klubbas igenom utifrån de förslag som läggs fram.

Fortsättning följer

Skolfrågan kommer att fortsätta bevakas. Först ska den tas upp på nytt i kommunstyrelsen och därefter ska den även upp i kommunfullmäktige. Så fortsätt gärna att följa mig på min väg genom den lokala demokratiprocessen.

Skrivet av
Sara Emretsson Olsson, informatör på Kungsörs kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: