Publicerad

Parkslide - en invasiv art som ställer till problem

Parkslide (Reynoutria japonica, tidigare Fallopia japonica) är en flerårig,
storvuxen ört som är en av de mest problematiska invasiva växtarterna i Sverige idag.

Parkslide illustration

Parkslide är högvuxen och kan bilda stora, täta bestånd som skuggar och konkurrerar ut närapå all annan flora. Rötterna utsöndrar ett ämne som hämmar tillväxt och etablering av andra arter och dessutom bildas tjocka lager (upp till flera decimeter) av gamla
stjälkar på växtplatsen vilket gör det ännu svårare för annan flora att etablera sig. Parkslide sprids med rötter och stamdelar.

Växtplatser

Parkslide trivs bäst i fuktig näringsrik miljö som åstränder, vägkanter, längs diken
eller i sänkor, men kan trivas i ett mycket stort spann av miljöer. Eftersom rotsystemet är så omfattande så kan växten hitta vatten på stora djup och på så sätt trivas även på relativt torr mark.

Spridning

Spridning av parkslide sker bland annat genom:

 • Trädgårdsodling.
 • Dumpning av trädgårdsavfall.
 • Flytt av jord som innehåller rot- eller stamdelar.
 • Indirekt spridning av rotfragment på däck, maskiner etc.
 • Oförsiktighet vid bekämpning.

Dessutom sprider växten sig själv:

 • Genom rotskott.
 • Med vatten: om rotdelar eroderar från åkanter, eller om stamdelar
  hamnar i vatten på annat sätt kan de sprida sig mycket långt.
Parkslide illustration stam

Bekämpning

Här finns många olika alternativ där både slåtter, grävning och inneslutning ingår. Parkslide är tyvärr en mycket besvärlig art för vilken det är svårt att hitta en metod som fungerar effektivt överallt. Planera bekämpningen noga och vänta inte för länge med påbörja den.

Försiktighetsåtgärder vid bekämpning:

 • Inga delar av växten är giftig så ett par handskar räcker.
 • Var försiktig så inga växtdelar sprids. Detta gäller både stam och rötter.
 • Gör bekämpningsåtgärder där det är möjligt att helt utrota beståndet, det vill säga där bestånden är små. Det är viktigt att minska antalet växtplatser, men att helt utrota stora bestånd är svårt med dagens kunskap och metoder.
 • Om växtmaterial skall flyttas: samla plantorna i slutna säckar eller
  motsvarande för att minimera risk för spridning.
 • Växtavfallet ska slängas i sluten påse i kärlet för brännbara hushållssopor, absolut inte i komposten.
 • Ta reda på var på din återvinningscentral du ska lägga växtavfall från
  invasiva arter. Det ska absolut inte slängas bland trädgårdsavfall.
 • Tvätta redskap, skosulor, maskiner, skopor och liknande för att inte
  riskera att sprida arten vidare. Se till att vattnet vid rengöring inte kan
  rinna ut någonstans och orsaka nyetableringar av växten.
 • Gör årliga uppföljningar av bekämpningsåtgärder för att bekämpa rot

Genom att tänka på hur du hanterar invasiva arter bidrar du till Agenda 2030-målet om ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: