Publicerad

Ny VA-taxa för 2024 beslutad

På kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november beslutades om en höjning av kommunens VA-taxa från 1 januari 2024. Den främsta anledningen är ökade kapital- och räntekostnader.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige får varken gå med vinst eller förlust utan ska alltid ha ett nollresultat inom en period på maximalt 3 år. Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är så kallade taxefinansierad verksamhet. Det innebär att alla kostnader finansieras med de avgifter som anslutna kunder betalar, enligt den gällande taxan.

Från årsskiftet, den 1 januari 2024 höjs avgiften för en genomsnittlig villa (typhus A1) med 238 kronor per månad. För en genomsnittlig lägenhet (typhus B2) blir ökningen ungefär 137 kronor per månad och lägenhet. Det motsvarar en avgiftsökning med 35 procent.

Du som är boende i Kungsörs kommun och ansluten till kommunalt vatten och avlopp är också en del av kommunens VA-kollektiv. Det betyder att alla anslutna gemensamt äger de allmänna VA-anläggningarna. Kungsörs Vatten AB:s uppdrag som VA-huvudman är att på ett ansvarfullt sätt förvalta VA-kollektivets pengar. VA-taxan beslutas av kommunfullmäktige och sätter ramarna för hela VA-verksamheten.

Det här ingår i VA-taxan

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator. I Kungsör kostar en liter gott renat dricksvatten endast några ören. Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Investeringar för framtiden

Kungsörs vatten AB är huvudman för kommunens VA-anläggningar och har i uppdrag att trygga och säkra kommunens dricksvatten- och avloppshantering med så liten påverkan på miljön som möjligt, nu och för framtida generationer.

– På senare år har vi genomfört stora investeringar för framtiden. Avloppsreningsverket har upprustats och moderniseras för ett renare Mälaren. Dricksvattenreningen planeras att moderniseras och innefattar ett nytt vattenverk och ett stärkt säkerhetsskydd. Förnyelsetakten för renovering av ledningsnätet måste också öka för att undvika akuta, dyra reparationer och avbrott i dricksvattenleveransen eller läckage av avloppsvatten, säger Christian Roos, VA-chef Kungsörs Vatten AB.

Trend i hela Sverige

Organisationen Svenskt Vatten har undersökt hur de kommunala VA-taxorna utvecklats i Sverige. En tydlig trend är att kommunerna nu genomför den största höjningen sedan 2002. Inflation, ökade elpriser, stigande räntor samt högre priser på material och entreprenad uppges vara de främsta orsakerna till taxehöjningarna.

VA-taxan gäller för Kungsörs kommun. Alla priser är inklusive moms.


1 Typhus A är i branschen vedertagen jämförelsefastighet för VA-taxor som utgörs av en fristående enfamiljsbostad med våningsyta (BTA) på 150 m2 , tomtyta 800 m2 och en årlig vattenförbrukning på 150 m3.

2 Typhus B är i branschen vedertagen jämförelsefastighet för VA-taxor som utgörs av ett flerbostadshus som är anslutet till dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Bestående av 15 lägenheter, tomtyta 800 m2 och en årlig vattenförbrukning på 2000 m3.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: