Publicerad

För en välmående skog

Flera skogsområden i kommunen har eller kommer att avverkas för att ge plats åt ny, frisk skog. Skogsvård är en viktig del för hållbara friluftsområden.

Sedan torkan 2018 har granbarkborren dödat stora mängder granar. För att få stopp på angreppen och förhindra fortsatt spridning av granbarkborren så avverkas träd på flera områden.

Normalt sätt avverkas inte kommunens tätortsnära skogar som används till friluftsliv och skolaktiviteter. Men när granskog får omfattande angrepp som utgör en säkerhetsrisk så avverkas träd för att ge plats åt ny, frisk skog. Kommunens skog är certifierad enligt PEFC och alla åtgärder följer det regelverket. Granskogsområdena får på sikt en blandad skog med större inslag av löv som blir mindre sårbar för insektsangrepp och klimatförändringar.

Centralt

Skogsarbete har genomförts i Ulvesundsområdet med hjälp av bidrag från Skogsstyrelsen. Det är en miljöinvestering för skötsel av natur- och kulturmarker inom landsbygdsprogrammet.

På Åsen har skogen gallrats så att tallarna kan breda ut sig och sträcka sig mot himlen. I bortre delen av Åsen har en vårdande avverkning skett. I skogskanten, längs den så kallade Kärleksstigen, finns nu plats för ekarna att breda ut sina mäktiga kronor.

Flygfoto över Kärleksstigen

I skogskanten längs den så kallade Kärleksstigen vid Ulvesund är det gallrat bland träden.

Lockmora

För en välmående skog för rekreation i Lockmora frilufts-område, avverkas granar angripna av granbarkborre. Bland annat avverkas riskträd och döende gran runt 2,5 km spåret. Vid Klämsbo naturreservat avverkas skadad granskog samtidigt som yngre lövdominerad skog gallras för att hålla skogen frisk.

Valskog

I Valskogs friluftsområde gallras skogen rejält i det område som är hårdast drabbat av granbarkborre. Urgallring sker för en mer hållbar skog på sikt. Det blir också tryggare att vistas i området, inte minst för skolbarnen som rör sig mycket i skogen. Hänsyn tas till naturvärden, exempelvis lämnas kärret med björk orört. Det är framförallt skadade granar som avverkas och kvar blir friska lövträd och tallar, vilket utgör ungefär hälften av trädbeståndet i skogen.

I Valskog pågår också ett omfattande VA-arbete där Kungsörs vattennät ska kopplas ihop med Valskog under 2023. I samband med skogs- och VA-arbete och efter önskemål från boende kommer en populär promenadstig vid elljusspåret, ”lunchlunken”, att grusas upp. Vi använder grusmassor som tas upp vid det pågående VA-arbetet. Även skogsvägen från Himmetavägen in mot vindskyddet fylls upp med grus. Vid Björlidens IP kommer vi dessutom under året att bygga upp en kulle/vall mot skogen, där man kan sitta och titta på fotboll. På så vis får fyllnadsmassorna nytt liv och blir till glädje på nya områden.

Skylt "Lunchlunken" med pil in i skogsområde

I Valskog grusas det bland annat upp en promenadstig i anslutning till elljusspåret.


EU-stöd för landsbygdsutveckling

Skötsel av 10,4 hektar natur- och kulturmarker i Kungsör sker med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet syftar till att utveckla Sveriges landsbygd. Genomförandet kan pågå till och med år 2025.

EU-logotyp

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: