Publicerad

Farlig ek vid Klockargården fälls

Under torsdagen fälls den grova ek vars grenverk delvis hänger ut över Klockargården. Detta är med anledning av att eken är angripen av flera rötsvampar både ovan och under jord och utgör en säkerhetsrisk. Under arbetets gång går det inte att använda parkeringen till Klockargården.

Bilden visar en grov ek som till stor del har döda grenar. Under eken står en byggnad.

Eken vid Klockargården är döende och måste åtgärdas.

Till hjälp har KKTAB anlitat arborister som kommer att ta ned hela ekens krona. Vid den här typen av åtgärd krävs säkerhetsavstånd till förbipasserande. Vi hänvisar gående och trafik till att ta en annan väg. En mobilkran kommer att stå på parkeringen till Klockargården för att lyfta ned tunga grenar från eken. Det kommer inte gå att använda parkeringen under tiden arbetet pågår.

Särskilt skyddsvärd

Eken mäter 1,35 m i diameter – 424 cm i omkrets – och räknas därmed som särskilt skyddsvärd. En arborist konsulterades och kunde konstatera att både stam och troligen rotsystem är kraftigt angripna av rötsvampar och vedens hållfasthet är kraftigt nedsatt. Kronans vikt och trädets placering gör sammantaget att risken för skador på person och egendom är oacceptabelt hög. Eken har troligen tagit skada till följd av exploatering vid grävarbeten och att tunga fordon har kört för nära stammen då vägen intill anlades.

KKTAB har fått tillstånd för åtgärden hos länsstyrelsen. Det krävs nämligen samråd inför åtgärder på särskilt skyddsvärda träd. En högstubbe lämnas för att gynna biologisk mångfald. Genom att lämna kvar död ved kan insekter fortsätta leva i stammen. En död ek kan livnära hundratals olika arter.

Del i LONA-projekt

Säkerhetsfällningen av eken finansieras genom den Lokala Naturvårdssatsningen, LONA, i ett projekt som kommunen genomför för att förvalta och gynna särskilt skyddsvärda träd. Genom att lämna en högstubbe och även frakta stamdelar och grenar till en faunadepå, gör trädet fortsatt ekologisk nytta även om det inte kan leva vidare.

I projektet ingår även att inventera särskilt skyddsvärda träd och att öka kunskapen om dem både inom den egna förvaltningen, och hos allmänheten.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: