Publicerad

Skogsarbete i Lockmora-området

För att få en välmående skog för rekreation i Lockmora friluftsområde, kommer granar angripna av granbarkborre att avverkas i området. Stigar eller spår kan komma att spärras av för att undvika risker under arbetets gång. Observera! Gå inte nära arbetande skogsmaskiner eller huggare.

Tack för visad hänsyn.

Sedan torkan 2018 har granbarkborren dödat stora mängder granar. Som markägare har Kungsörs kommun skyldighet att få bort död ved. Avverkning sker nu i närtid för att om möjligt få stopp på angreppen och förhindra fortsatt spridning av granbarkborren.

I skogsområden där det är mycket toppbrott, sedan snöfallet i april 2022, kommer vi samtidigt att gallra för att inte granbarkborren ska få fäste i de döda topparna och sprida sig vidare

Har du frågor angående avverkningen?
Kontakta arbetsledare Fredrik Lorichs på tel 0227-60 01 77.

Skogsområden som gallras och avverkas

Karta över avverkningsområden i Lockmora.

1. Gallring av talldominerad skog, gynnar tall och ek
2. Gransanering av säkerhetsskäl
3. Gallring med stöd från skogens mångfald
4. Utgallring av riskträd och döende gran, bitvis gransanering
5. Avverkning av skadad granskog, samt gallring av yngre lövdominerad skog


EU-stöd för landsbygdsutveckling

Skötsel av 10,4 hektar natur- och kulturmarker i Kungsör sker med stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 som delvis finansieras av pengar från europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Landsbygdsprogrammet syftar till att utveckla Sveriges landsbygd. Genomförandet kan pågå till och med år 2025.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: