Publicerad

Ny detaljplan för Borgvik har fått laga kraft

Ny detaljplan för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra Kungsladugården 1:11 (DP212) har fått laga kraft.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-30 att anta ny detaljplan för ovanstående område. Detaljplanen har fått laga kraft 2023-02-24.

Den som vill ha ersättning för skador enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen fått laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: