Publicerad

Planerad avverkning i Valskog av säkerhetsskäl

Inom kort påbörjas en avverkning i delar av friluftsskogen i Valskog. På grund av granbarkborreangrepp finns det många döda och döende granar.

Kartan visar vilket område där avverkning sker i friluftsskogen i Valskog. Den röda linjen visar en stig som ska grusas upp.

Kartan visar vilket område där avverkning sker i friluftsskogen i Valskog. Den röda linjen visar en stig som ska grusas upp.

Inom det värst drabbade området, som är markerat rött på bilden, kommer endast löv och tall sparas vilket totalt utgör ungefär 50 procent av trädbeståndet. Hänsyn tas till naturvärden, såsom kärret med björk som lämnas orört.

En säkerhetsröjning sker även i resten av friluftsområdet.

Det är många som rör sig i skogen inklusive skolbarn. Granar som dött av granbarkborreangrepp utgör en säkerhetsrisk, eftersom dessa träd kan falla när som helst.

Framtvingad åtgärd – sker innan årets slut

Normalt sätt avverkas inte kommunens tätortsnära skogar som används till friluftsliv och skolaktiviteter. Men när en granskog har fått så omfattande angrepp som i det här fallet rekommenderar Skogsstyrelsen att skogen avverkas. På så vis ges plats åt ny, frisk skog. Det går inte att lämna enstaka friska granar eftersom de blir en måltavla för vind, torka och granbarkborre. Friluftsområdet får på sikt en blandad skog med större inslag av löv som blir mindre sårbar för insektsangrepp och klimatförändringar.

Avverkning och röjning planeras innan årsslutet och utförs av Mellanskog som förvaltar kommunens skogar.

Promenadstig grusas upp

I samband med avverkningen grusar kommunen också upp en populär promenadstig, kallad "lunchrundan", efter önskemål från boende (se röd linje på kartan).

Håll avstånd

Håll avstånd till skogsmaskiner och personal under arbetets gång. Tänk på att inte låta dina barn leka vid eller på högar av fällda träd.

För frågor eller funderingar om avverkningen kan du skriva till info@kungsor.se och ange "Avverkning i Valskog" i ärenderubriken. Du kan även ringa till Fredrik Lorichs, arbetsledaren för naturvården, på telefonnummer 0227-60 01 77.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: