Publicerad

Varning för döda träd i våra skogar

Kanske upplevs det stökigt i vissa av kommunens naturområden nu. Anledningen är angrepp från granbarkborre. Vi uppmanar därför till försiktighet eftersom döda granar utgör en säkerhetsrisk.

Granbarkborren är naturligt förekommande i Sverige. Den lilla skalbaggen angriper framför allt stormfällda eller stressade granar. Eftersom det finns många stora granplanteringar har granbarkborren kunnat få enorm spridning i landet. Långa, torra perioder gör att granar blir sårbara och lättare att angripa. Även stora, friska granar kan angripas när det finns för många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft.

När en gran har dödats av granbarkborre faller den lätt och utgör därför en säkerhetsrisk. Var extra uppmärksam och försiktig om du promenerar i angripna områden vid blåsigt väder.

Stengärdet

I Stengärdets naturreservat har promenadstigen letts om, för att minska risken för fallande träd. Länsstyrelsen i Västmanland, som förvaltar reservatet, har markerat ut och skyltat den tillfälliga stigen.

Lockmora och Klämsbo

Skogarna kring Lockmora och Klämsbo består till stor del av gran och har varit hårt angripna av granbarkborre. Friluftsskogen kring Lockmora ägs av kommunen och förvaltas av Mellanskog, som i högsta möjliga mån försöker upptäcka nya angrepp. Döda träd nära gångstigar plockas bort. Ett långsiktigt arbete pågår för att omvandla granskogen till blandskog vilket på sikt gör skogen mer motståndskraftig.

I Klämsbo naturreservat sker inget arbete för att stoppa granbarkborren eftersom reservatsföreskrifterna innebär att skogen ska lämnas orörd. Då säkerhetsrisken blir för stor kan dock döda träd gallras bort nära promenadstigen, vilket också genomfördes vintern år 2020/2021. Leden kan dras om ifall läget förvärras.

Jägaråsen

Jägaråsens naturreservat är också hårt drabbat av granbarkborre. Länsstyrelsen förvaltar reservatet och genomför kontinuerligt säkerhetsgallringar. Mängden döda träd är dock stor.

Varför låter ni träd vara kvar?

Naturreservat är frikopplade från skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning. Här är det i stället reservatets föreskrifter som styr hur skogen får skötas. Endast om det inte bryter mot föreskrifterna kan dispens ges för att motverka insektsangrepp genom att till exempel ta ned granar.

I Klämsbo och Jägaråsens naturreservat är granen ett viktigt inslag. Även efter att granen dött fyller den en viktig ekologisk funktion eftersom många arter är beroende av död ved. Efter säkerhetsgallringarna lämnas därför träden kvar på marken. De utgör inte längre en källa till spridning, då granbarkborren redan har lämnat trädet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: