Kungörelse: Granskning vattentjänstplan

Från och med 1 januari 2023 ändrades lag (2006:412) om allmänna vattentjänster med ett krav på att varje kommun ska ha en vattentjänstplan som ska antas av kommunfullmäktige. Med allmänna vattentjänster avses olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp som tillhandahålls genom en allmän VA-anläggning.

Vattentjänstplanen ska innehålla kommunens långsiktiga planering av hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses.

Granskning under 7 maj - 7 juni 2024

Vattentjänstplanen har varit på samråd under tiden 12 februari–18 mars 2024. Inkomna synpunkter har inte föranlett några ändringar. Förslaget finns nu ute på granskning för synpunkter under perioden 7 maj-7 juni 2024.

Handlingar och mer information finns tillgängligt på kommunens hemsida och även tillgängliga för utlåning i kommunens reception under ordinarie öppettider.

Skriftliga synpunkter senast 7 juni 2024

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: Kommunstyrelsen, Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör, via brev eller lämna i receptionen. Vill du skicka e-post är adressen info@kungsor.se Synpunkter ska senast inkommit 7 juni 2024.

Vid eventuella frågor kontakta VA-chef, Christian Roos 010-1763505, christian.roos@vmva.se

Dokument

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: