Möjliga nya bostadsområden i Valskog

Inom Valskogs tätort finns tre områden som kan bli möjliga för nya bostäder. Kungsörs kommun ser över möjligheterna gällande dessa områden.

Tre områden inom Valskogs tätort har identifierats för möjlig planläggning. Ifall dessa områden blir aktuella för nya bostäder tar kommunen fram en detaljplan. Om det sedan byggs beror på om det finns intressenter som vill köpa marken och bygga efter detaljplanen.

Flera delar behöver tas hänsyn till och utredas vid planering av områden. Exempelvis risk för trafik på närliggande väg och risk för buller från väg och järnväg. Vissa delar är i dagsläget jordbruksmark och där behövs en avvägning mellan intressen.

Går vidare med tre områden

Kungsörs kommun bjöd in till dialog för synpunkter, tankar och idéer gällande dessa områden. Efter sammanställning av inkomna synpunkter har Kungsörs kommuns plankommitté beslutat att gå vidare med samtliga tre föreslagna områden.

Frågor hänvisas till plan@kungsor.se

Karta över Valskog med 3 möjliga nya bostadsområden markerade

Tre områden som kan bli möjliga för nya bostäder

1. Söder om Björlidens idrottsplats
Här finns utrymme för varierad bebyggelse med villor, radhus, parhus och kedjehus. Området skulle kunna upplevas som separerat från befintlig bebyggelse, det blir därför extra viktigt att få till bra kopplingar till det nuvarande samhället. De östra delarna av området begränsas av luftledning.

2. Mellan Arboga- och Himmetavägen
Ny bebyggelse här skulle vara en naturlig utveckling av tätorten med en sammanhållen bebyggelse. Området lämpar sig för radhus och till viss del kedje- och parhus.

3. Norr om Himmetavägen
Här finns ett litet område med ett mindre skogsparti. Här skulle det kunna bli två till tre tomter för villor. Villorna skulle kunna byggas med hjälp av förhandsbesked, en detaljplan behövs då inte.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: