Missbruk

Vänd dig till socialförvaltningen om du eller någon i din närhet har problem med alkohol, narkotika eller andra beroendeframkallande medel. Vår vuxenhandläggare inom individ- och familjeomsorgen arbetar med unga och vuxna från 18 år och uppåt.

Socialförvaltningens uppgift

Socialförvaltningens handläggare arbetar under socialnämnden och ska verka för att motverka och förebygga missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel. Socialförvaltningen ska genom uppsökande verksamhet upplysa om skadeverkningar och de hjälpmöjligheter som finns. Genom en utredning kartläggs behovsområdena och insatserna kan därefter riktas. Handläggarna ska aktivt sörja för att den enskilde får den hjälp och vård som han/hon behöver för att komma ifrån missbruket. Hjälpen planeras i samråd med den enskilde.

Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation.
Vanligast är olika former av råd och stödinsatser. Det finns även möjlighet att
förmedla råd och stöd samt samtalskontakt i missbrukarfrågor till anhörig eller
individuella öppenvårdsprogram för enskild eller en individuell anpassad
behandling.

I särskilda fall kan beslut om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare
i vissa fall, fattas mot någons vilja om vårdbehovet så kräver. För avgiftning
ansvarar sjukvården, familjeläkare, psykiatrin samt avdelning 91 vid
centrallasarettet i Västerås. I de fall man har en anställning kan arbetsgivaren ansvara för de rehabiliterande insatserna.

Råd och stödkontakt

Råd och stöd förmedlas av socialsekreterare inom vuxenenheten eller via
öppenvården och kan bestå av samtal, träffar tillsammans med den enskilde,
anhöriga, andra viktiga personer och myndigheter. Samtalen syftar till att ge
stöd och hjälp att komma ifrån missbruket.

Behandling

Det finns behandlingshem med olika vårdprogram för att tillgodose olika
behov. Det förutsätts att den enskilde tidigare prövat öppnare former av
behandling eller att dessa bedöms som otillräckliga innan vård på behandlingshem beviljas. En ASI-utredning skall genomföras i syfte att inventera den enskildes vårdbehov samt, om möjligt, starta en positiv förändringsprocess hos den enskilde i samband med behandlingsvistelse. Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och oftast föregås och följs av öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Ansökan om bistånd till behandling på institution görs av den enskilde via socialtjänstens mottagningsfunktion.

Tvångsvård

Socialnämnden kan efter utredning besluta om att ansöka om vård enligt LVM
(lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och LVU (lagen med särskilda
bestämmelser om vård av unga). Förvaltningsrätten fattar efter ansökan beslut om någon ska vårdas mot sin vilja.

Vid tvångsvård svarar Statens institutionsstyrelse för platser vid särskilda
LVM-hem.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 19 juli 2019

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

 

Organisationsnr: 212000-2056

 

Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör

Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: