Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Målet för socialtjänstens arbete är att den enskilde ska klara sin egen försörjning och därmed kunna leva ett självständigt liv. Det innebär att du förutom försörjningsstöd kan få information, rådgivning och annat stöd som kan vara en hjälp på vägen för att bli självförsörjande.

Sedlar

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag som ofta kallas för socialbidrag. Du söker bidraget hos kommunens försörjningsstöd inom individ- och familjeomsorgen.  Blanketterna är endast för ifyllande av inkomster och utgifter innan tidsbokat besök hos socialsekreteraren. Till besöket ska du alltid ta med en kopia på dina inkomster t.ex. lönebesked och ersättningar från Försäkringskassan samt kopia på de utgifter som du ansöker om kostnaden till, t.ex. hyra och el. Ansökan ska undertecknas och om du lever tillsammans med någon ska båda parter underteckna ansökan, t.ex. sambo och gift.

Vid besöket kan det framkomma ny information som medför att du eventuellt behöver lämna ytterligare uppgifter för att ditt behov ska kunna utredas.

Ekonomiskt bistånd kan beviljas den som inte kan få sitt och sin familjs behov av försörjning tillgodosett på annat sätt. Biståndet är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Vad ingår i försörjningsstödet?

Rätten till försörjningsstöd regleras av socialtjänstlagen och av riktlinjer för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd antagna av Kungsörs kommun. Det betyder att försörjningsstödet dels består av en riksnorm, det vill säga kostnader som är någorlunda lika för alla, och dels av skäliga kostnader utanför riksnormen. Till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien.

Provberäkning

Socialstyrelsen har tagit fram en provberäkning och med hjälp av den kan du se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. Provberäkningen bygger på riksnormen och de uppgifter som du själv matar in.

Inför ditt första besök

Till besöket på socialkontoret behöver du ta med följande handlingar:

 • legitimation
 • beslut om bostadsbidrag från Försäkringskassan
 • hyreskontrakt eller motsvarande i original
 • självdeklaration och ekonomisk översikt/årsbesked från din bank
 • kontoöversikt från bank där samtliga konton i banken framgår
 • utdrag från bankkonton som täcker 3 månader bakåt, fram till tiden för ansökan
 • handlingar angående tillgångar som fastighet, bil, hus, husvagn, båt, motorcykel
 • kvitto och faktura på betald hyra, barnomsorgsavgift, el och fackavgift för tre
 • månader bakåt
 • om du arbetssökande: aktuell handlingsplan från Arbetsförmedlingen samt uppgifter om sökta jobb
 • om du är sjukskriven, ta med läkarintyg

Överklaga ett beslut

Om du har fått avslag på din ansökan om försörjningsstöd eller inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Information och en besvärshänvisning om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet.

Tystnadsplikt

Att du får försörjningsstöd och är registrerad i socialregistret är sekretessbelagt enligt 26 kap. 1§, Offentlighets- och sekretesslagen.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga utan ditt samtycke.

Vanliga frågor och svar

För dig som är student

Är du student och vill ansöka om försörjningsstöd mellan två terminer? Läs nedan vad som gäller.

Som studerande efter gymnasieskolan eller när du fyllt 20 år förväntas du klara din försörjning genom studielån från CSN under terminerna. Om du som studerande inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom till exempel sommarjobb, kan du kontakta en socialsekreterare på ekonomiskt bistånd. Det som gäller då är följande:

 • Börja sök jobb i god tid (februari) inför sommarlovet. Du ska söka alla arbeten du är kvalificerad för och som finns inom rimligt pendlingsavstånd. Du ska även söka arbeten under tiden du får försörjningsstöd.
 • Skriv ner de arbeten du söker så att det kan redovisas.
 • Anmäl dig till Arbetsförmedlingen första dagen av sommarlovet.
 • Du kan bara få försörjningsstöd om du saknar medel till din försörjning och inte har besparingar, fonder, aktier eller andra realiserbara tillgångar som kan användas först.
 • Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.


Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under sommarlovet kan du komma att anvisas en praktikplats/sysselsättning inom kommunal verksamhet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 04 oktober 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: