Publicerad

Arbetsmiljöverket ser över Kungsörs äldreomsorg

Under våren har Arbetsmiljöverket på uppdrag av regeringen inspekterat äldreomsorgen i hela landet. I Kungsör har besök gjorts hos hemtjänsten och Södergårdens fyra enheter Rönnen, Ängen, Gläntan och Lärken. Tisdagen den 24 april träffades representanter från kommunen, Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan för återkoppling. I återkopplingen framkom positiva aspekter och delar som kommunen kommer att arbeta vidare med för att förbättra arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket konstaterar att det i Kungsör finns kunskap och erfarenhet om arbetsmiljö och ett stort brukarfokus.

Arbetsmiljö är ett stort och viktigt område i den kontinuerliga arbetsprocessen för att förebygga ohälsa och utveckla arbetsmiljön. I detta regeringsuppdrag har Arbetsmiljöverket träffat 14 medarbetare; både arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter, i Kungsörs kommun där samtalen främst handlat om systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö samt belastningsergonomi.

Arbetsmiljöverket noterar flera positiva aspekter

  • Delaktighet. Under samtal med skyddsombud, medarbetare och chefer framkommer det att det finns flera forum för att medverka i arbetsmiljöarbetet, exempelvis på arbetsplatsträffar, enhetsmöten, medarbetarsamtal, medarbetarenkäter och i det dagliga arbetet.
  • Den totala vårdtyngden. Här visar Arbetsmiljöverkets undersökning att kommunen har en bra plan och arbetar med genomlysning av vårdtyngden i ett pågående förbättringsarbete.
  • Sänkt sjukfrånvaro. Kommunen har systematiskt arbetat med sjukfrånvaro tillsammans med Försäkringskassan och sedan 2016 sänkt både långtidsfrånvaro och korttidsfrånvaro, där den största skillnaden ses i sänkt långtidsfrånvaro.
  • Arbetsmiljöverket framhäver att det finns stor erfarenhet inom kommunen där en god egenskap är ett stort fokus på brukaren.

Kommunen ska arbeta med vidareutveckling

Skriftliga inspektionsmeddelanden från Arbetsmiljöverket tar inte upp delar som fungerar väl, utan fokuserar på det som ska förbättras och utvecklas. De inspektionsmeddelanden som respektive enhet får i Kungsör kommer se något olika ut, men generellt ska kommunen arbeta med vidareutveckling av följande områden:

  • Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. Alla enheter har rutiner på plats, men vad gäller dokumentation av rutiner så ser det olika ut. För de enheter som inte har tydliga rutiner nedtecknade så ska övergripande och tydliga rutindokument skapas. Med rutindokument på plats blir det både enklare vid byte av personal och lättare för nya chefer att ta vid. I rutinerna ska det klart framgå allt från när moment ska ske till i vilket skede i processen, med checklistor så att inget missas.
  • Handlingsplaner och riskbedömningar. De arbetsplaner som saknar riskbedömningar ska kompletteras med undersökning och riskbedömning av arbetsmoment och arbetsutrymmen runt brukaren. På hemtjänsten har man kommit en bit med arbetet kring riskbedömning, exempelvis genom att lista hur belastningsergonomin ser ut. Vidare ska det finnas tydliga instruktioner och kunskap om hur medarbetaren larmar vid våld och hot. Det ska också bedömas om tillräckligt många medarbetare har kunskaper i första hjälpen. Det ska även finnas särskild riskbedömning med checklista för gravida och ammande. Ett generellt rutindokument ska skapas, då det idag görs anpassningar vid varje enskild graviditet.
  • Underrapportering av tillbud. Att tillbud blir rapporterade är en viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det ska vara lätt att lämna in nästan-händelser i syfte att förebygga ohälsa, hotfulla situationer och olyckor. Här har skyddsombuden en viktig roll med att pusha på så att tillbud rapporteras för att förbättrande åtgärder ska kunna göras.
  • Uppföljning och förbättring. Årliga uppföljningar ska göras där arbetsmiljösystemet ses över så att alla metoder kopplade till att förbättra arbetsmiljön fungerar och att policyn är känd av alla medarbetare.

Arbetsmiljöarbetet följs upp och fortlöper under hösten

Arbetsmiljöverket kommer att skicka ut specifika inspektionsmeddelanden till varje enhet inom de närmsta veckorna. Hemtjänsten och de fyra enheterna vid Södergården ska arbeta med åtgärder utifrån rapporterna och säkerställa att allt finns på plats. Till mitten av september ska svar ges till Arbetsmiljöverket som därefter följer upp hur arbetet fortlöper under hösten.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: