Publicerad

Delårsrapport visar positivt resultat för kommunen

Kungsörs kommuns delårsrapport 2 visar ett positivt ekonomiskt resultat. Rapporten visar också att flera av kommunfullmäktiges mål går i rätt riktning. Framför allt ser kommunen en positiv utveckling av målen om miljöranking och skolresultaten för eleverna i årskurs 9 – som visar ett bättre resultat än de senaste tre åren.

Kommunen tar kliv framåt gällande flertalet mål

I delårsrapporten framkommer även uppföljning av kommunfullmäktiges fem mål för verksamheterna. Bedömningen är att flertalet av målen går åt rätt håll. Framför allt syns förbättringar i två av målen där kommunen tar kliv framåt.

Målet om rankingen av årets miljökommun uppfylldes redan innan sommaren och Kungsörs kommun klättrade 42 platser och är nu på plats 77. Kommunens verksamheter har gjort större satsningar inom miljöområdet och arbetet för en strategi för Agenda 2030 påverkar resultatet.

Målet om att öka andelen elever i åk 9 som är behöriga till program på gymnasiet ökar med 5,9 procentenheter och är nu högre än de senaste tre åren. Andelen behöriga i åk 9 som rapporterades in till SCB var 77%, men kommunens interna siffror visar att efter genomfört lovskola under sommaren så höjdes utfallet till 80%, vilket dessvärre inte visas i nationell statistik. De extrainsatser som genomförts under året har gett resultat och kommer fortsätta under kommande läsår. Barn- och utbildningsnämnden arbetar aktivt med att stärka kunskap, trygghet och trivsel samtidigt som satsningar för kunskaper i matematik har gjorts.

Målet om att Kungsörs kommun ska ha 9000 invånare år 2025 går före i utvecklingen och den sista juni hade Kungsör 8 805 invånare.

Målet om att minska arbetslösheten ligger fortfarande inte på önskad nivå och den sista augusti hade Kungsör 10,5% arbetslöshet. Statistik visar att Kungsörs kommun ligger högre än övriga kommuner i länet, samtidigt som arbetslösheten har sjunkit som mest i Kungsör (och Arboga) det senaste året.

Väsentliga händelser under perioden:

 • Gymnasiebehörigheten steg med 5,9 procentenheter.
 • Samverkansavtal med Köpings kulturskola möjliggör för elever att spela andra instrument.
 • Avveckling av Solbackens förskola.
 • Byggnation och planering av nya förskolan Paletten.
 • Arbetet ”jobbspår” fortsätter och i samverkan med arbetsgivare pågår bland annat fem nystartsjobb.
 • Integrerad särskolegrupp startades upp.
 • Det finns en iordningsställd jourlägenheten för främst våldsutsatta som inte behöver högsta skyddsnivå.
 • Brandfiltar, brandsläckare och testhorn för brandvarnare till de mest sköra inom hemtjänsten.
 • Högt inflöde av anmälningar av barn, även barn med skyddsbehov.
 • Funktionsstödsverksamheterna har genomgått en utbildning i våld i nära relation för personer med funktionsnedsättning och en plan för hur arbetet ska organiserats har tagits fram.
 • Ett bedömningsteam för att utreda rehabiliterande insatser i stället för beslut om SÄBO är startat.
 • Hamnutvecklingen har tagit fart och Silon är riven.
 • Detaljplaner för Tallåsgården/trygghetsboende är beslutad.
 • Bäst i länet i NKI undersökningen – servicemätning för företagen.

Kommunens ekonomi visar ett positivt resultat

Kungsörs kommuns delårsrapport 2 visar ett positivt resultat. Kommunen hade budgeterat för ett resultat på 3 000 tusen kronor för hela året och för perioden var resultatet 26 291 tusen kronor. Det redovisade resultatet 26 291 tusen kronor innebär en budgetavvikelse på 24 291 tusen kronor för perioden 1 januari till 31 augusti 2021. Anledningen till den stora positiva avvikelsen beror på bland annat historiska rättelser av tidigare års bokföring men även att kostnader för bland annat personal är lägre under sommaren men är högre under våren, hösten och vintern. Totalt prognosisterar Kungsörs kommun ett positivt resultat vid årets slut på 6 161 tusen kronor vilket motsvarar en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 3 161 tusen kronor.

Större investeringar som kommunen har gjort hittills i år är att en ny gång- och cykelväg färdigställts mellan Ulvesund och Söders gärde samt att gatubyggnationerna med asfaltering på Skäggdoppningsävgen och Blåmesgatan har genomförts. Under året har även byggnation av den ny förskolan, Paletten, fortgått och arbetar fortgår enligt tidsplan och att den ska vara färdigställd till höstterminen 2022.

Vad är en delårsrapport?

För att följa upp kommunens verksamheter och bolag under året upprättar kommunen två delårsrapporter under året:

 • Delårsrapport 1, gäller perioden 1 januari-31april
 • Delårsrapport 2, gäller perioden 1 januari-31 augusti

Rapporterna är ett sätt för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att styra och leda kommunens verksamheter. Det ger också ett underlag inför kommande årsplanering. Delårsrapport 2 beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den i november.

Ordlista

Budget = ekonomisk plan som säger hur mycket pengar kommunen har att röra sig med.
Budgetavvikelse = ett över- eller underskott som visar hur verkligheten skiljer sig från vad man förväntade sig.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: