Publicerad

Framtidsdag med fokus på styrning och ledning

Framtidsdagen är en dag där politiken samlas för att få en gemensam bild av kommande utveckling som är strategiskt viktiga för Kungsörs tillväxt och utveckling. Syftet är att politiker ska få djupdyka i frågor med fakta och nuläge som grund för att sedan blicka mot framtiden i vad som behöver göras. Den här Framtidsdagen hade inriktning på styrning och ledning med fokus på mål och budget 2022.

Kungsörs kommun har en vision om hur framtiden i Kungsör ser ut för både kommunen, bolagen och Kungsör som plats. Vägen till visionen går igenom de långsiktiga mål som kommunfullmäktige fastställer. Under våren har politiker i budgetberedningen arbetat med mål och budget 2022 för kommunfullmäktige, som utgår bland annat från tidigare resultat för kommunen, omvärldsspaning, nämnder- och bolags behov och prioriteringar för kommande verksamhetsår.

Fem långsiktiga mål för kommunen

I juni beslutade kommunfullmäktige mål och budget 2022 för kommunfullmäktige. Målen tar avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och beskriver Kungörs viljeriktning på en lokal nivå:

hållbara städer och samhällen

god utbildning för alla

god hälsa och välbefinnande

goda arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

hållbar konsumtion och produktion

Till dessa strategiska och långsiktiga mål finns beskrivningar av målen, fokus för 2022 och nyckeltal.

Nuläge och framtid

Under Framtidsdagen samlades politiker i budgetberedningen digitalt för att fortsätta arbetet med målen genom att prioritera väsentliga nyckeltal kopplade till målen. Dagen inleddes med ett nuläge där politikerna fick reflektera över Kungsörs styrmodell. Vad fungerar bra / mindre bra i styrmodellen?

Efter nulägesbeskrivning följde fördjupande workshops och diskussioner kring de långsiktiga fem målen. För att kunna bedöma att utvecklingen går i avsedd riktning används nyckeltal kopplade till målen. Under dagen framkom många förslag på väsentliga nyckeltal, dessa kommer under oktober bearbetas och ambitionsnivå för respektive nyckeltal kommer sättas. I november kommer kommunfullmäktige besluta om reviderad mål och budget 2022.

Tidigare Framtidsdagar har haft fokus på:

  • hamnutveckling
  • ledning och styrning med fokus på nyckeltal
  • barn och unga i Kungsör och
  • lokalplanering
  • digitalisering
  • barn och unga i Kungsör
  • vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv
  • framtidens förskola
  • äldreomsorg

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: