Publicerad

Kungsörs kommun och Polisen har förnyat medborgarlöften för 2021

För ökad trygghet i kommunen skrev idag Claes-Urban Boström, kommundirektör och Mikael Peterson (S), kommunalråd under de nya gemensamma medborgarlöftena för 2021 tillsammans med Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen.

Claes-Urban Boström, Mikael Peterson och Björn Wilhelmsson

Under 2021 kommer Polisen och Kungsörs kommun fokusera på trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser med särskild inriktning på miljöer som kan upplevas otrygga i Kungsörs kommun, samt arbeta för en förbättrad trafikmiljö.

Varannan vecka sker lägesbildsträffar mellan Polisen och kommunen, detta sker löpande för att fånga upp vad som sker och var i kommunen. Fokus ligger på ett förebyggande perspektiv men i vissa fall även med en mer operativ inriktning. Det upparbetade lägesbildsarbetet sker systematiskt och bygger på ett kunskapsbaserat arbetssätt där det hela tiden, utefter aktuell lägesbild, vidtas förebyggande åtgärder både på kort och lång sikt. För att effektivisera samverkan och arbetsmetoden ännu mer, införde kommunen under 2020 ett digitalt verktyg.

Claes-Urban Boström kommundirektör säger:
- Det som är bra med medborgarlöftena är att vi numer genom ett nära samarbete mellan polis och kommunen vet var och vad som sker och kan upprätta överenskommelser utifrån det om vad vi tycker ska prioriteras. Genom säkerhetssamordnarens nära samarbete med skola, socialtjänst, polis och fritidsgårdarna sker en tät uppföljning av vad som händer och vad som bör göras. Att slå fast detta i medborgarlöften där alla parter tar sin del av ansvaret och jobbet som krävs gör det hela tydligt och effektivt.

Det som skiljer mot tidigare år är att vi vet mer vad som händer och var det händer idag vilket gör att vi kan lägga rätt fokus.

Samverkan fungera mycket bra mellan socialtjänst, skola, fritid,säkerhetssamordnaren och polis. Samarbetet sker systematiskt och effektivt där alla inblandade verkligen tar sin del på fullaste allvar för att vi ska även fortsättningsvis ha en lugn, trygg och säker kommun att verka och bo i.

Mikael Peterson (S) kommunalråd fortsätter:
- Jag anser att vi har ett bra upparbetat samarbete inom detta område. Det är viktigt att följa upp och kunna pinpointa de områden som vi behöver prioritera. Detta arbete jobbar vi strukturerat med och följer upp genom vår säkerhetssamordnare som har nära samverkan med våra förvaltningar och bolag. Jag vill verkligen understryka vikten av att vi genomför medborgardialog och upprättar medborgarlöften samt att vi även i framtiden ska genomföra detta.

Medborgarlöften 2021

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en del i polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala problembilden.

Medborgarlöften ska

  • förebygga brott och öka tryggheten
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen

Fördjupa samverkan mellan polisen och olika aktörer inom Kungsörs kommun gällande brottsförebyggande arbete samt trygghetsskapande åtgärder med fokus på skolor och skolmiljö i Kungsörs kommun

Syftet är att motverka brottslighet, störningar samt upplevd otrygghet i skolmiljö genom ett problemorienterat arbetssätt. Det är av vikt att tidigt fånga upp unga individer som är på glid och i riskzonen för brott eller annat asocialt beteende i skolmiljö. Målet är att erbjuda olika former av stöd, vård eller andra lämpliga åtgärder.

  • Polisen, skolan, socialtjänsten och Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare ska under 2021 kontinuerligt samverka och arbeta brottsförebyggande samt trygghetsskapande mot skolorna i Kungsörs kommun. Detta innebär att vid behov planera och genomföra lämpliga aktiviteter för att främja förebyggande arbete samt trygghetsskapande åtgärder i skolmiljö inom Kungsörs kommun.
  • Polisen, skolan, socialtjänsten och Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare ska under 2021 arbeta för ett arbetssätt som möjliggör att vid behov kunna mobilisera föräldrar, ungdomar och andra viktiga aktörer vid brott, störningar och upplevd otrygghet i skolmiljö inom Kungsörs kommun.

Utveckla arbetet med återkommande brott eller störningar som identifierats till vissa specifika platser eller områden (Hot spots) inom Kungsörs kommun

I samband med arbete med lokal lägesbild, framkommer att det sker brott, ordningsstörning och problem på specifika platser eller områden, s.k. Hot spots inom Kungsörs kommun.

  • Polisen och Kungsörs kommun ska i samband med identifierade Hot spots samverka genom att kartlägga, analysera, vidta lämpliga aktiviteter och följa upp dessa.
  • Polisen och Kungsörs kommun ska vid behov genomföra besök och samtal med berörda i ett identifierat Hot spot

Utveckla arbetet med lokalt trafiksäkerhetsarbete som identifierats till vissa specifika gator eller områden inom Kungsörs kommun

Enligt forskning har trafiksäkerhet en stor betydelse för medborgarna. Genom ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete och samverkan mellan Polisen och kommunen ökar säkerheten på gatorna och därmed också en ökad trygghet. Fokus ska i första hand riktas mot osunt trafikbeteende samt motorburen ungdom (MBU).

  • Polisen ska genomföra trafikkontroller på strategiska platser inom Kungsörs kommun. Kontrollerna ska baseras på mätningar eller vara underrättelsebaserade
  • Kungsörs kommun och Polisen ska genom medborgardialoger identifiera problem, störningar eller brott kopplat till trafiksäkerhet inom Kungsörs kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här