Publicerad

Kommunstyrelsens möte i korthet 31/8

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när politikerna i Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 31 augusti.

Ny förskola Kinnekulle

Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att utreda möjligheten av en ny förskola på ängen intill Södergården. Underlaget för denna nya förskola är framme för beslut. Förskolan i sig ökar inte kapaciteten för fler barn då den ersätter två befintliga förskolor (Västergårdarna och Kungsladugården).

Förutom att kommunen får en modern och ändamålsenlig förskola istället för två av den äldre modellen där en dessutom är placerad i ett hyreshus så får det en effekt som är positiv gällande äldreomsorgen. Västergårdarna ska så fort det är möjligt byggas om till trygghetsboende förutsatt att nödvändiga beslut fattas i Kungsörs kommun och hos Kungsörs Fastighets AB (KFAB).

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige anslår 41 550 000 kr i investeringsutrymme för den nya förskolan.

Åtgärd av föroreningsskada vid Björskogs skola

På Björskogsskolans skolgård har det vid flera tillfällen kommit upp trögflytande asfaltliknande material. Utredning har gjorts och åtgärder är planerade till vecka 44 under höstlovet.

Kommunstyrelsen beviljar 1,5 miljoner kronor till åtgärder med anledning av föroreningsskada vid Björskogsskolans skolgård.

Förbättrad belysning i Pinnparken

En motion har föreslagit att kommunen ordnar bättre belysning i Pinnparken. Motionären menade att den förbättring av belysningen som gjordes för en tid sedan inte blev tillräcklig.

Ärendet har varit på återremiss med uppdrag att se över om motionärens förslag kunde läggas in i befintlig investeringsram för belysning istället för att bli ett eget investeringsärende.

Åtgärden är nu genomförd och slutrapporterad av KKTAB.

Ledstång på Drottningtorget

Ett medborgarförslag har föreslagit att att ledstänger i smide sätts upp på Drottningtorget. Kommunfullmäktige tillstyrkte delvis medborgarförslaget 2019-11-11 (en ledstång istället för fyra).

KKTAB har utfört beställningen och en ledstång har monterats på Drottningtorget.

Belyst stig i Valskog

Ett medborgarförslag har föreslagit att belysning sätts upp på stigen från Bergsgatan 18-20 till elljusspåret.

Kommunfullmäktige tillstyrkte förslaget och nu är arbetet genomfört och slutredovisat.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: