Publicerad

Kommunstyrelsens möte i korthet 27/1

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när politikerna i Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 27 januari.

Bild på ordförandeklubba.


Villatomter i Valskog

Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) har i en motion föreslagit att kommunen snarast börjar planera för villatomter i Valskog.

Kommunala villatomter i Valskog är slut. Det har tagits fram ett förslag på områden för nya villatomter på kommunalägd mark i Valskog. Förslaget har presenterats i plankommittén men det har inte fattats några beslut där ännu.

Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen beviljad och esvarad. Frågan om nya villatomter i Valskog behandlas i plankommittén.

Busshållplats vid gamla Transcom (Kungsgatan)

Ett medborgarförslag föreslår att en busshållplats ordnas vid gamla Transcom.

Förslaget ligger i linje med de planer som Kungsörs kommun och Kollektivtrafikförvaltningen har gällande placering av nya hållplatser efter den ändrade linjedragningen av regionbussarna genom Kungsörs tätort.

För närvarande pågår ett projekteringsarbete för en ny hållplats på Kungsgatan vid det gamla Transcomhuset. Hållplatsen beräknas vara i drift under sommaren/hösten 2020 under förutsättning att investeringsbeslut ges för byggnationen under våren 2020.

Kommunstyrelsen föreslår därför att kommunfullmäktige anser medborgarförslaget beviljat och besvarat.

Investering resecentrum

Kommunfullmäktige beslutade den 25 november 2019 att bevilja Kungsörs Kommun Teknik AB rätt att påbörja ombyggnationen av resecentrum, med iordningsställandet av busshållplatser för turistbussar, innan nyår. Kommunstyrelsens förvaltning fick tillsammans med KKTAB i uppdrag att se över helheten och har nu återkommit med förslag om fortsättning innan ytterligare ombyggnation verkställs.

Kommunstyrelsen föreslår att färdigställa ombyggnationen av resecentrum enligt projektering. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens mål för 2020

Kommunstyrelsen fastställde följande mål för kommunstyrelsen 2020

 • Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade
  upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner, 150 bostäder från 2020 tom 2025.
 • Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt sätt genom systematisk uppföljning av
  effektiviseringsåtgärder och dess effekter.
 • Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge (90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta emot minst 10 praktikanter.
 • Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och utbildningsnämnden stödja barn och utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra kunskapsresultaten.
 • Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens målarbete.
 • Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt näringslivs ranking
  Företagsklimat 2022.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: