Publicerad

Kungsörs kommun och Polisen har skrivit under medborgarlöften för 2020

Den 20 december undertecknades en samverkansöverenskommelse och förnyade medborgarlöften mellan Polisen och Kungsörs kommun. Björn Wilhelmsson, lokalpolisområdeschef i Västra Mälardalen och Claes-Urban Boström, kommundirektör, var på plats i kommunhuset och skrev under.

Björn Wilhelmsson och Claes-Urban Boström.

Nytt för detta år är att det nu införs tätare träffar mellan polisen och kommunen. Fokus ligger på ett förebyggande perspektiv och att tillsammans titta på vad som sker och var. Träffarna är kopplade till polisens pågående systematiska arbete för att prioritera och lyfta fram konkreta handlingsplaner succesivt längs året. För att förenkla samverkan och användning av en gemensam lägesbild införs också ett nytt digitalt verktyg.

- Den starka skillnaden mot tidigare år är att polis och kommun kommer att träffas varannan vecka för att gemensamt titta på vad som faktiskt händer och utgår från fakta, inte upplevelser, när fokusområden tas fram, säger Claes-Urban Boström.

- Det viktigaste har varit att hitta bra samverkansformer, att vi fått gehör för samarbetsplanen med gemensam lägesbild är vi glada för. Jag vill verkligen framhålla den goda samverkan mellan kommunpolisen och säkerhetssamordnaren i kommunen, säger Björn Wilhelmsson.

Medborgarlöften 2020

Samverkan mellan polis och kommun är en nödvändighet för att kunna arbeta effektivt med brottsförebyggande arbete. Medborgarlöften är en del i polismyndighetens styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt för de mål som polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften är en utveckling av kommunens och polisens samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommunen och polisen tillsammans kommit överens om för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre utsträckning för att tydliggöra den lokala problembilden.

Medborgarlöften ska

 • förebygga brott och öka tryggheten
 • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
 • stärka förtroendet för polisen

Fördjupa samverkan mellan polisen och olika aktörer inom Kungsörs kommun gällande brottsförebyggande arbete samt trygghetsskapande åtgärder med fokus på skolor och skolmiljö i Kungsörs kommun

Syftet är att motverka brottslighet, störningar samt upplevd otrygghet i skolmiljö genom ett problemorienterat arbetssätt. Det är av vikt att tidigt fånga upp unga individer som är på glid och i riskzonen för brott eller annat associalt beteende i skolmiljö. Målet är erbjuda olika former av stöd, vård eller andra lämpliga åtgärder

 • Polisen, skolan, socialtjänsten och Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare ska kontinuerligt samverka under 2020 och arbeta brottsförebyggande samt trygghetsskapande mot skolorna i Kungsörs kommun
 • Polisen, skolan, socialtjänsten och Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare ska vid behov planera och genomföra lämpliga aktiviteter för att främja förebyggande arbete samt trygghetsskapande åtgärder i skolmiljö inom Kungsörs kommun
 • Polisen, skolan, socialtjänsten och Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare ska under 2020 arbeta fram ett arbetssätt för att vid behov kunna mobilisera föräldrar, ungdomar och andra viktiga aktörer vid brott, störningar och upplevd otrygghet i skolmiljö inom Kungsörs kommun

Utveckla arbetet med återkommande brott eller störningar som identifierats till vissa specifika platser eller områden (Hot spots) inom Kungsörs kommun

I samband med arbete med lokal lägesbild, framkommer ofta att det sker brott, ordningsstörning och problem på specifika platser eller områden, s.k. Hot spots inom Kungsörs kommun.

 • Polisen och Kungsörs kommun ska i samband med identifierade Hot spots samverka genom att kartlägga, analysera, vidta lämpliga aktiviteter och följa upp dessa
 • Polisen och Kungsörs kommun ska vid behov genomföra besök och samtal med berörda i ett identifierat Hot spot

Lokal lägesbild och EST

Polisen och Kungsörs kommun arbetar kontinuerligt med att upprätta en samlad lokal lägesbild. Ett syfte med detta är att följa händelser i form av brott, störningar eller andra problem inom Kungsörs kommun. Dessa påverkar inte sällan tryggheten för medborgarna i kommunen. Metoden som tillämpas för detta kallas, effektiv samordning för trygghet (EST).

 • Polisen och Kungsörs kommun ska löpande fortsätta genomföra och arbetet med att upprätta lokal lägesbild
 • Kungsörs kommun ska under 2020 implementera ett digitalt stöd för att kunna rapportera in händelser om brott m.m., kartlägga och analysera i syfte att tillsammans med Polisen och andra aktörer sätta in rätt åtgärder mot problemen
 • Polisen och Kungsörs kommun ska minst en gång under 2020 genomföra ett strategiskt möte med aktörer på ledningsnivå inom respektive organisation. Syftet att diskutera samverkan och utveckling av brottsförebyggande arbete samt trygghetsskapande åtgärder

Undertecknade medborgarlöften för 2020 Pdf, 122 kB.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: