Publicerad

Kommunstyrelsens möte i korthet 17/6

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när politikerna i Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 17 juni.

Bild på ordförandeklubba.

Du kan läsa hela kallelsen med alla ärenden här.

Du kan läsa mer om kommunens politiska organisation här.

Iordningsställ grusvägen på Söders gärde

Ett medborgarförslag föreslår att kommunen ska reparera grusvägen på Söders gärde (från Rybacksvägen ut till Torsgatan, Ulvesund) efter fiberarbeten.

KKTAB har kontaktat fiberaktören och vid syn på plats, tillsammans med schaktfirman, har brister konstaterats. Dessa brister har under sommaren åtgärdats. I samband med detta arbete har KKTAB genomfört viss uppgrusning av vissa delar av sträckningen. Denna åtgärd bedömdes vara en del i det löpande underhållet och belastade 2018 års driftsbudget.

Renovering av Runnabäckens promenad och vandringsled

Ett medborgarförslag med 114 namnunderskrifter föreslår att renovera och underhålla promenaden längs Runnabäcken.

Renovering av befintliga konstruktioner har med hjälp av naturvårdslaget genomförts under året. Denna renovering har varit av det mer akuta slaget och syftat till att undanröja direkta olycksrisker. En mer omfattande renovering, som innebär ingrepp och byte av bärande delar kommer att behöva göras inom en nära framtid. Åldrande träkonstruktioner har en begränsad livslängd. Kostnaden för att byta ut träkonstruktionerna bedöms till 400-600 tkr inklusive markarbeten.

Kommunstyrelsen föreslår att anslå 150 tkr årligen för att etappvis byta ut delar av leden under fyra år. Underhållsmedel 80 tkr årligen tillförs driftsbudgeten för framtida underhåll av Kungsörsleden. Beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Namnskylt till Malmbergavägen

Ett medborgarförslag föreslår att sätta upp en namnskylt för Malmbergavägen i korsningen med Kungsgatan. Efter senaste ombyggnationen fattas det en namnskylt. Malmbergavägen är ofta en referenspunkt för besökare som kommer österifrån till Kungsör.

KKTAB beställer och sätter upp en gatunamnsskylt vid korsningen. Finansiering sker i driftbudgeten.

Webbsända kommunfullmäktigesammanträden

Annika Johansson (C) föreslog 2012 i en motion att kommunen ska börja sända kommunfullmäktiges sammanträden på webben. Vid kommunfullmäktige den 11 januari 2016 beslutades att en utredning gällande kostnaden för att möjliggöra webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden i Kung Karls skola skulle genomföras.

Utvecklingsenheten har nu lämnat utredningen till kommunstyrelsen och redogör för tre möjliga alternativ för webbsändning samt andra alternativ att tillgodogöra sig kommunfullmäktige.

Det finns en intention från politiken att webbsända kommunfullmäktigesammanträden och två av förslagen tas därför vidare.

Investeringsbeslut för laddstolpar i Kungsör

Antalet laddbilar i Sverige fördubblas numera årligen, detta medför ett behov på en utökad laddinfrastruktur i hela landet. KKTAB har tillsammans med utvecklingsenheten tagit fram fem lämpliga platser där laddstolpar bör placeras; kommunhusets gästparkering (två laddplatser), kommunhusets poolbilsparkering (fyra laddplatser), korttidsparkeringen vid Prästgatan (två laddplatser), vid ishallens parkering (två laddplatser) och vid järnvägsstationen (två laddplatser).

KKTAB har sökt och beviljats medel för medfinansiering av Klimatklivet för att upprätta åtta laddningsplatser för publik laddning och fyra laddplatser för icke-publik laddning under år 2019. Kommunstyrelsen föreslår att upprätta dessa laddplatser för elbilar i Kungsörs kommun, beslut i frågan kommer att fattas av kommunfullmäktige.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: