Publicerad

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Här kan du läsa om några av de ärenden som behandlades när Kungsörs kommunstyrelse hade sitt möte måndagen den 18 juni.

Bild på ordförandeklubba.

Du kan läsa hela protokollet med alla ärenden här.

Du kan läsa mer om kommunens beslutsprocess här.

Bygga om Stenladan

Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har tittat på möjligheten att utveckla Stenladan i Lockmora till mötes- och festlokal. Uppdraget är resultatet av en motion, alltså ett förslag från en av kommunens politiker.

Kommunstyrelsens rekommendation är en enkel ombyggnation så att lokalen kan användas på sommaren, utan toalett. Det får kosta maximalt 680 000 kronor och kommunstyrelsen föreslås få en ökad budget för hyra med 60 000 kronor per år.

Beslut i frågan ska fattas i kommunfullmäktige.

Detaljplan Nya Kinnekulle

Ett förslag har tagits fram för att ändra detaljplanen för del av Kungsör 3:1, Nya Kinnekulle. En detaljplan styr hur ett område får bebyggas och användas. Planen ska ändras för att en utökning av antalet förskoleplatser ska bli möjlig. Den nya detaljplanen tillåter en ny förskola om sex avdelningar i den norra delen och en förskola i den södra delen.

Kommunstyrelsen beslutade att skicka ut förslaget till ny detaljplan på samråd. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter. Kommunen ska samråda om ett förslag till detaljplan med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och boende som berörs.

Detaljplan Kaplanen 7-9

Kommunstyrelsen beslutade även om samråd för ny detaljplan för Kaplanen 7-9. Ändringarna av planen ska bidra till fler bostäder och en tätare byggnation. Användningsområdet för fastigheten gamla annexet ändras till bostad, idag får den bara användas som kontor. Gamla gymnstikhallen ska bli möjlig att riva, det är inte tillåtet i nuvarande detaljplan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här