Publicerad

Lägesrapport om skolbygget

Arbetet med att bygga ny skola i Kungsörs kommun går vidare.

Beslut om att skolan ska ligga centralt, på samma plats där ”gamla” Kung Karls skola idag ligger, är fattat sedan tidigare. Som vi också berättat så var nästa beslut; om hur skolan skulle se ut, tänkt att fattas efter sommaren. Så blev inte fallet. I stället beslutade kommunstyrelsen att ett alternativt förslag till en ny skola för årskurs 4-6 och 7-9 ska tas fram. Därefter ska de båda förslagen, det ursprungliga och det nya, ligga till grund för beslutet om ny skola.

Vid kommunstyrelsens senaste möte måndagen den 22 oktober presenterade kommunchef Per Bäckström styrgruppens* förslag på tidplan och organisation för det fortsatta arbetet.

Vad beträffar organisationen så föreslår styrgruppen en utvecklad utredningsorganisation som ska bestå av tre huvudgrupper; styrgrupp, arbetsgrupp och referensgrupp.

De olika grupperna

  • Styrgruppen består huvudsakligen av politiker, och dess uppgift är att fatta de övergripande besluten under processen, till exempel om hur skolan ska se ut och om ekonomin.

  • I arbetsgruppen, som består av tjänstemän ingår Håkan Björk, som är projektansvarig, kommunchef Per Bäckström, tekniska chefen, tillika verkställande direktören i KKTAB Gunnar Karlsson, som är projektägare, barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, fastighetschefen Mats Åkerlund och kanslichefen Eva Kristina Andersson. I gruppen ingår också huvudskyddsombuden från arbetstagarnas fackliga organisationer. De sistnämnda gruppmedlemmarna är adjungerade**.

    Arbetsgruppens arbete utgår från styrgruppens anvisningar och beslut. Gruppen rapporterar också regelbundet tillbaka till styrgruppen.

  • Den tredje gruppen, som också kan vara flera grupper, består av representanter för skolpersonal, andra medarbetare, föräldrar och elever. Referensgruppernas uppgift är att ta tillvara praktiska och pedagogiska synpunkter när den framtida skolan utformas.

Dokumentation, kommunikation och dialog

Alla gruppernas möten ska dokumenteras och kommuniceras. Vilket bland annat betyder att vi kommer fortsätta beskriva arbetet både på kommunens webb och i Kommunkontakt. Givetvis har också du som engagerad medborgare eller intresserad kungsörare möjlighet att föra en dialog med kommunen. Du kan till exempel använda dig av webbplatsens funktion att lämna synpunkter.

Förslag på tidplan

En tidplan presenterades också på mötet den 22 oktober. Planen börjar med att arkitekten från Sweco träffar en eller flera referensgrupper för att lyssna in synpunkter som har med pedagogik och inlärning att göra.

Därefter kommer arkitekten att arbeta fram en första skiss på den nya skolan. Den ska vara klar i mitten av januari 2013. Under arbetets gång med skissen kommer arkitekten även att stämma av sitt arbete med styrgruppen.

I juni 2013 ska första etappens mål vara nått och kommunfullmäktige ska ha två färdigprocessade grundförslag att fatta beslut om.

- Med hjälp av den nya strukturen för utredningsorganisationen som kommunstyrelsen beslutat om finns goda förutsättningar att få en bred förankring kring hur den nya skolan i Kungsör ska utformas. Jag ser hoppfullt på den kommande tidens arbete med dessa processer, säger kommunchefen Per Bäckström. 

Med kommunchefens ord och mitt löfte om att fortsätta rapportera om skolbygget avslutar jag dagens artikel.

Sara Emretsson Olsson, informatör på Kungsörs kommun

*Kommunstyrelsen tillsatte vid förra mötet, den 24 september en styrgrupp som består av politiker och tjänstemän, och alla partier som har plats i kommunfullmäktige är representerade med sina respektive gruppledare.

** Adjungerad medlem av gruppen betyder att personen sitter med i gruppen, har rätt att yttra sig men saknar rösträtt.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här