Publicerad

Vad händer på ett nämndsammanträde?

Du – precis som jag – kanske inte vet det? Så för att ta reda på det passade jag på när tillfälle gavs onsdagen den 30 maj. Den kvällen hade barn- och utbildningsnämnden sammanträde, öppet för allmänheten att komma och lyssna på.

Politiska möten kanske inte låter så upphetsande, och till skillnad från kommunfullmäktiges möten är oftast inte nämndsammanträdena offentliga. Men det är nämnderna som ansvarar för frågor inom sina respektive områden. Vissa beslut tas också i nämnden, andra mer övergripande beslut tar kommunstyrelse och kommunfullmäktige hand om.

Kvällens möte i barn- och utbildningsnämnden bestod mest av informationspunkter. Det enda beslut som fattades var att godkänna budgetuppföljningen som skulle vidare till kommunstyrelsen för beslut. Intressant var att följa diskussionerna som blev omkring de olika punkterna.

Information om den ”nya skolan”

Först ut var informationen om skolbygget, den nya skolan för årskurserna 4-6 och 7-9 i Kungsör. Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh berättade att förslaget arbetats om något då man fått i uppdrag att ”optimera lokalytorna”. Omskrivet i andra ord betyder det att utnyttja alla ytor i skolan på bästa tänkbara sätt till så låg kostnad som möjligt. Jämfört med tidigare förslag har man minskat ytan men behållit möjligheten att bygga ut skolan om det skulle behövas. Förslaget om en rund skolbyggnad står kvar, och i förslaget utnyttjar man Kung Karls skolas gamla, så kallade högdel, där kök, slöjd-, hemkunskaps-, bild- och tekniksalar redan finns färdiga. Fredrik berättade vidare att en undersökning av miljön, med förväntat resultat, gjorts. Exempelvis hittade man kvicksilverrester från gamla lampor i skolan, men detta går att sanera.

Processen för skolbygget går vidare enligt planen och frågan tas upp i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige efter sommaren. Om kommunfullmäktige fattar beslut om skolbygget i augusti är siktet inställt på att den nya skolan ska vara klar till höstterminsstarten 2014. Hela bygget inklusive att ställa i ordning skolgården beräknas kosta cirka 137 miljoner kronor. Driftkostnaden för skolan kommer enligt beräkningarna att öka med omkring 3 miljoner kronor per år när den nya skolan är klar.

Politikernas frågor och åsikter

Efter barn- och utbildningschefens information ställde politikerna en del frågor och kom med åsikter. Flera av politikerna hade åsikter om utseendet och formen på skolan, de tyckte att de borde fått se fler förslag. Dessa inlägg bemöttes av barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh, biträdande barn- och utbildningschefen Lars-Erik Lindvall och barn- och utbildningsnämndens ordförande Taito Arkkukangas (S). De förtydligade att en grupp representerad av politiker, tjänstemän från barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen samt personalen på skolorna har diskuterat och sett förslag både på en fyrkantig och en rund skola. Gruppen har varit enig om att man vill gå ifrån det traditionella och med den runda formen visa på kreativitet och innovation, samtidigt som man med mycket glasytor gör skolan öppen och ljus. En skola där alla är synliga, och risken för mobbning minskar.

Diskussionen avslutades av Taito Arkkukangas med orden att frågan inte ligger hos barn- och utbildningsnämnden utan hos kommunstyrelsen.

Information om målen 2013

Denna punkt var snabbt avklarad då Fredrik Bergh berättade att en grupp bestående av fem politiker satts samman och att gruppen ska jobba fram förslag på lokala mål för Kungsörs skolor och förskolor. Maija-Liisa Åsenbrygg (S) som är sammankallande i gruppen inflikade att gruppen haft sitt första möte, men att de ännu inte hade något konkret att rapportera.

Centerpartiet fick svar på skrivelser

Centern hade i en skrivelse ställt frågan hur samordningen mellan Haga- och Västerskolan kommer att se ut? De undrade över ledningsorganisationen. Ordförande Taito Arkkukangas (S) svarade att detta inte var uppe till diskussion ännu, än så länge är varje skola sin egen enhet, men att fullmäktiges beslut från den 28 november 2011 står fast. I beslutet står bland annat att Kungsör ska ha två f-3-skolor, en 4-6- och en 7-9-skola, samt att det i Valskog ska finnas en f-6-skola. Lednings- och assistentorganisation för den nya organisationen ska barn- och utbildningschefen utreda och besluta om under 2012.

Centerpartiet frågade också om vad som hänt med deras begäran om en konsekvensbeskrivning som lämnats till tekniska förvaltningen och som de inte fått svar på. Svaret från Taito Arkkukangas (S) var att ta upp frågan i kommunstyrelsen då alla frågor om nya skolan behandlas där.

Diskussionen drog iväg när budgetuppföljningen togs upp

Barn- och utbildningschefen Fredrik Bergh redovisade hur barn- och utbildningsförvaltningen ligger till i förhållande till budget och måluppfyllelse till och med den sista april 2012. Som en kort sammanfattning kan man säga att budgeten förväntas hålla om inget oförutsett händer.

Det var efter att måluppfyllelsen för perioden redovisats som diskussionen drog iväg och funderingar om hur de uppsatta målen kunde mätas och svårigheten i att sätta mätbara mål togs upp. Från att prata mätbara mål och måluppfyllelse hamnade diskussionen på ett sidospår där man kom in på resurser och insatser för elever i behov av stöd. Denna diskussion om hur personal ska agera i sådana frågor pågick tills ordföranden påminde om vad ärendet gällde – att godkänna budgetuppföljningen så att den kan tas upp i kommunstyrelsen. Vilket barn- och utbildningsnämnden beslutade.

Rapporter avslutade mötet

Under rubrikerna rapporter och meddelanden samt övriga frågor, rapporterades bland annat om ett besök vid invigningen av Björskogsskolans uteklassrum och deltagande i ett seminarium där man tog upp antidrogfrågor och hur man i Kungsör ska jobba med dessa frågor. Biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall redogjorde även för det fältarbete som genomfördes under Köpingsfesten samt för Kungsörs deltagande i den länstäckande kampanjen mot langning i samband med skolavslutningen.

En erfarenhet rikare

Det var kanske inga avgörande beslut som fattades denna majkväll, men jag blev en erfarenhet rikare. Och min förhoppning är att jag med min redogörelse också har gett dig en inblick i den lokala demokratin.

Skrivet av
Sara Emretsson Olsson, informatör på Kungsörs kommun.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: