Publicerad

Återkoppling efter genomförd trygghetsdialog i Valskog

Den 25 april genomförde Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare och kommunpolis en trygghetsdialog på torget i Valskog. Funktionerna fanns på plats för att prata om trygghetsfrågor med boende i kommunen.

Trygghetsdialog på torget i Valskog, med människor som samtalar. Polis och polisbil på plats.

Trygghetsdialog i Valskog.

Syftet med trygghetsdialogen var att fånga upp platser, områden eller problembilder som upplevs otrygga utifrån medborgare, samt att föra dialog om åtgärder för att om möjligt bygga bort dessa otryggheter. Syftet med dialogträffen var även att få möjlighet att informera om hur kommunen och Polisen sedan några år tillbaka arbetar aktivt i samverkan med trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Totalt var det ca 25 personer som kom till dialogtillfället för att framföra sina synpunkter och att lyssna in vad funktionerna på plats hade att informera om.
Verkligen superkul att så många tog sig tid att komma, stort tack!

Uppskattat arrangemang

Både säkerhetssamordnaren och kommunpolisen upplevde att arrangemanget var väldigt uppskattat både av personer som hade anslutit till trygghetsdialogen och av förbipasserande som stannade till och fick prata trygghet och säkerhet.
Flera personer uttryckte att man på ett personligt och lättillgängligt sätt kunde få sin röst hörd genom denna typ av arrangemang.

I merparten av dialogerna uppgav personer att man upplever Kungsör som en trygg kommun att bo och vistas i. Det rådande läget runt om på vissa platser och orter i Sverige med bland annat skjutningar är så klart något som även påverkar trygghetskänslan i Kungsör.

Det upplevdes positivt av personer som deltagande representanterna förde dialog med, att få mer kunskap och förståelse för hur kommunen i samverkan med bland annat Polisen och delar av civilsamhället numera arbetar trygghetsskapande och brottsförebyggande. Detta kände man inte till och såg som väldigt positivt!

Synpunkter under trygghetsdialogen

Nedan finns en sammanställning över konkreta synpunkter och olika dialoger som skedde under trygghetsdialogen:

 • Det förekommer äggkastning i Valskog och på vissa platser i Kungsör. Detta har vid olika tillfällen gjorts mot fastigheter.
  Status: Säkerhetssamordnaren och kommunpolisen är medvetna om detta och har dialog med skolan om vilka individer det kan handla om i hopp om att kunna samtala med individerna och dess vårdnadshavare.
 • I Valskog upplever flera personer att det finns en ungdomsproblematik. Här fördes det dialog om bland annat nattvandring som en konkret åtgärd.
  Status: Säkerhetssamordnaren informerar om att nattvandring görs till viss del av kommunen med hjälp av föreningar, men det behövs vårdnadshavare och andra engagerade för att få en fungerande nattvandring. Den kommunala väktarbevakningen som finns styrs under perioder även till Björskogsskolan som återkommande nyttjas som samlingsplats. Det är bra att skolgårdar nyttjas för olika typer av lek men inte om det missköts.
 • Önskan om farthinder på vissa gator i Valskog lyftes, då vissa personer upplever att det bitvis körs väldigt fort och ses som en säkerhetsrisk.
  Status: Frågor som rör farthinder på kommunala vägar hänvisas att kontakta KKTAB som om det finns giltiga skäl kan upprätta farthinder.
 • I Valskog upplever boende att det är bristfällig belysning.
  Status: Synpunkten kring belysning lyfts vidare till KKTAB. KKTAB:s entreprenör arbetar löpande med belysningsfrågan i hela kommunen. Medborgare uppmanas också att felanmäla belysning i kommunens nya app för felanmälan. Här kan du läsa mer om appen och hur du gör för att anmäla samt ladda ner appen.
 • Belysningen på skolgården i Valskog upplevdes bristfällig, speciellt då platsen återkommande nyttjas som samlingsplats för ungdomar och att det i vissa fall leder till konsekvenser som skadegörelse, spring på tak och att grannar störs.
  Status: Säkerhetssamordnaren har lyft frågan med KKTAB som äger fastigheten och marken och ett arbete har påbörjats för att se över belysningen och att kunna förstärka upp denna på platsen. Detta kommer genomföras i trygghetsskapande syfte samt att eventuellt kunna förebygga skadegörelse.
 • Fritidsgården upplevs som en bra och välfungerande verksamhet för barnen och ungdomarna i Valskog. Man efterfrågar dock lite fler olika typer av arrangemang och aktiviteter att kunna medverka på för de unga.
  Status: Säkerhetssamordnaren lyfter önskemålet till verksamhetsansvarig för fritidsgården. Verksamheten meddelar att de gärna tar emot förslag på aktiviteter från ungdomarna, detta är något som uppskattas väldigt mycket av personalen. Ett medskick är också att om det genomförs aktiviteter på fritidsgården i Kungsör bjuds så klar även barn och ungdomarna in från Valskog.

Dialogträffen sågs som mycket givande och lärorik och kommunen och Polisen kommer att försöka genomföra fler dialogträffar med fokus på trygghet och säkerhet framöver.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här