Publicerad

Den 1 augusti börjar muddringen i farleden in mot Köpings hamn

Muddringen sker utanför kommungränsen men stora delar av muddringsmassorna kommer att läggas i en djuphåla på Kungsörs vatten.

Muddringen ska underlätta och göra sjöfarten säkrare

Muddringen är en del av utbyggnaden av Mälarfarleden och syftar till att:

  • Utveckla sjöfarten så att större fartyg kan angöra hamnarna i Västerås och Köping.
  • Öka sjösäkerhet genom att minska risken för grundstötningar och kollisioner
  • Öka kapacitet genom att tillåta fartyg med betydligt högre lastkapacitet.

I arbetet ingår muddring från Södertälje kanal till Köpings hamn. Muddringsarbetet har nu nått Galten och de inre delarna av Mälaren.

Tidplan för muddringen i farleden

Muddringen i vårt område kommer att påbörjas den 1 augusti 2021 och kan pågå fram till isläggningen dock längst till 1 mars 2022. Blir det en tidig isläggning har man tillstånd att genomföra återstående arbeten under motsvarande period året därpå.

Kortsiktiga konsekvenser

Muddringen kommer att bidra till lokal grumling vid muddrings- och dumpningsområdena. Grumlingen kommer att kontrolleras löpande under arbetet.

Dumpning av muddermassor på Kungsörs vatten

Innan arbetet startar genomförs provtagning längs hela farleden för att veta var förorenade muddermassor kommer att påträffas. Förorenade muddermassor kommer att läggas på land på särskilt iordningsställda platser. Inga förorenade massor kommer att läggas i Kungsörs kommun.

Muddermassor som inte är förorenade kommer att läggas i en djuphåla som ligger inom Kungsörs kommun, på kartan markerad U02. Enligt dom från Mark- och miljödomstolen finns tillstånd med en takbegränsning för 445 000 m³, utöver det finns en totalbegränsning inkluderat samtliga dumpningsområden samt att botten maximalt får höjas genomsnittligt med maximalt 10 % mot ursprungliga djupet.

Muddring karta

Kungsörs kommun har haft möjlighet att tycka till om projektet

Innan tillståndsansökan för projektet gjordes till mark- och miljödomstolen genomfördes samråd för att inhämta synpunkter på projektet. Kungsörs kommun lämnade i april 2013 in ett yttrande där kommunen ställer sig negativ till att dumpning av muddermassor ska ske i djuphålan i Galten. Samtliga synpunkter från alla som yttrat sig i samrådet bifogades tillståndsansökan.

I juni 2015 avkunnade Mark- och miljödomstolen domen där det bland annat gavs tillstånd till dumpning i Galten.

Mer information om projektet kommer i juni

På webbplatsen kommer det även att finnas en brevlåda för dig som har frågor och funderingar rörande arbetet.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: