Publicerad

Döda träd fälls i Klämsbo

Syftet med Klämsbo naturreservat är att skogen i huvudsak ska lämnas orörd. Men på grund av omfattande angrepp av granbarkborre tas nu en del träd ned av säkerhetsskäl.

Kring Klämsbo och Lockmora har angreppen från granbarkborre varit stora.

Just nu pågår ett arbete i Klämsbo naturreservat. Ett stort antal träd har dött till följd av angrepp från granbarkborre.

Döda träd intill gångstigarna fälls av säkerhetsskäl. I övrigt kommer de döda träden lämnas kvar. De kan fortfarande göra stor nytta för ekosystemet i form av död ved.

Insektsangrepp en del av naturen

Granbarkborre är en inhemsk art och därmed en del av det naturliga ekosystemet.

Den har dock gynnats oerhört av det varma och torra vädret under de senaste somrarna. Den torra sommaren 2018 i kombination med att Sverige till stor del består av stressade granplantager har lett till att den ökat exposionsartat. När granbarkborrarna blir många kan de angripa annars friska träd.

Det råder debatt kring hur angrepp från granbarkborrar ska hanteras i naturreservat. Diskussionen handlar å ena sidan om naturvård, att träd i reservat ska få dö och nedbrytas naturligt, å andra sidan om ekonomi och skogsbruk, eftersom angrepp i naturreservat kan leda till att insekterna sprids till omgivande produktionsskog.

För att begränsa spridningen måste angreppet upptäckas i god tid och trädet tas omhand trots att det ännu inte dött. Fällt virke med granbarkborre i sig måste hanteras på ett säkert sätt.

En säkerhetsfråga

När trädet väl har dött har granbarkborren redan övergett det och det bidrar inte längre till fortsatt spridning. Däremot kan det utgöra en fara för människor som vistas där. Av den anledningen tas de döda träden närmast promenadstigar och ridleden i Klämsbo ned.

Under året kommer även annan granskog i Lockmora gallras ur för att på sikt skapa en blandad, hållbar skog som är mer resilient mot störningar till exempel i form av insektsangrepp.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: