Medborgarlöften och samverkansöverenskommelse

Under 2021 kommer Polisen och Kungsörs kommun fokusera på trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser med särskild inriktning på miljöer som kan upplevas otrygga i Kungsörs kommun, samt arbeta för en förbättrad trafikmiljö.

Varannan vecka sker lägesbildsträffar mellan Polisen och kommunen, detta sker löpande för att fånga upp vad som sker och var i kommunen. Fokus ligger på ett förebyggande perspektiv men i vissa fall även med en mer operativ inriktning. Det upparbetade lägesbildsarbetet sker systematiskt och bygger på ett kunskapsbaserat arbetssätt där det hela tiden, utefter aktuell lägesbild, vidtas förebyggande åtgärder både på kort och lång sikt. För att effektivisera samverkan och arbetsmetoden ännu mer, införde kommunen under 2020 ett digitalt verktyg.

Medborgarlöften 2021

Fördjupa samverkan mellan polisen och olika aktörer inom Kungsörs kommun gällande brottsförebyggande arbete samt trygghetsskapande åtgärder med fokus på skolor och skolmiljö i Kungsörs kommun

Syftet är att motverka brottslighet, störningar samt upplevd otrygghet i skolmiljö genom ett problemorienterat arbetssätt. Det är av vikt att tidigt fånga upp unga individer som är på glid och i riskzonen för brott eller annat asocialt beteende i skolmiljö. Målet är att erbjuda olika former av stöd, vård eller andra lämpliga åtgärder.

  • Polisen, skolan, socialtjänsten och Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare ska under 2021 kontinuerligt samverka och arbeta brottsförebyggande samt trygghetsskapande mot skolorna i Kungsörs kommun. Detta innebär att vid behov planera och genomföra lämpliga aktiviteter för att främja förebyggande arbete samt trygghetsskapande åtgärder i skolmiljö inom Kungsörs kommun.
  • Polisen, skolan, socialtjänsten och Kungsörs kommuns säkerhetssamordnare ska under 2021 arbeta för ett arbetssätt som möjliggör att vid behov kunna mobilisera föräldrar, ungdomar och andra viktiga aktörer vid brott, störningar och upplevd otrygghet i skolmiljö inom Kungsörs kommun.

Utveckla arbetet med återkommande brott eller störningar som identifierats till vissa specifika platser eller områden (Hot spots) inom Kungsörs kommun

I samband med arbete med lokal lägesbild, framkommer att det sker brott, ordningsstörning och problem på specifika platser eller områden, s.k. Hot spots inom Kungsörs kommun.

  • Polisen och Kungsörs kommun ska i samband med identifierade Hot spots samverka genom att kartlägga, analysera, vidta lämpliga aktiviteter och följa upp dessa.
  • Polisen och Kungsörs kommun ska vid behov genomföra besök och samtal med berörda i ett identifierat Hot spot

Utveckla arbetet med lokalt trafiksäkerhetsarbete som identifierats till vissa specifika gator eller områden inom Kungsörs kommun

Enligt forskning har trafiksäkerhet en stor betydelse för medborgarna. Genom ett systematiskt trafiksäkerhetsarbete och samverkan mellan Polisen och kommunen ökar säkerheten på gatorna och därmed också en ökad trygghet. Fokus ska i första hand riktas mot osunt trafikbeteende samt motorburen ungdom (MBU).

  • Polisen ska genomföra trafikkontroller på strategiska platser inom Kungsörs kommun. Kontrollerna ska baseras på mätningar eller vara underrättelsebaserade
  • Kungsörs kommun och Polisen ska genom medborgardialoger identifiera problem, störningar eller brott kopplat till trafiksäkerhet inom Kungsörs kommun

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakta Kungsörs kommun

Telefon: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Öppettider: Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30
Avvikande öppettider kommunhuset


Organisationsnr: 212000-2056


Besöksadress:

Drottninggatan 34, 736 85 Kungsör

Postadress:

Kungsörs kommun, 736 85 Kungsör


Fakturaadress:

Box 34, 736 21 Kungsör
Mer om fakturering här