Kungörelse - Ny detaljplan för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra Kungsladugården 1:11 har fått laga kraft

Ny detaljplan för Borgvik 1:2, 1:7, 1:8 samt del av Norra Kungsladugården 1:11 (DP212) har fått laga kraft.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-01-30 att anta ändring av ovanstående detaljplan. Detaljplanen har vunnit laga kraft 2023-02-24.

Den som vill ha ersättning för skador enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 14 kap måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vunnit laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.


Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: