Miljö och klimat

Här hittar du bland annat information om vad som påverkar vår miljö och hur du kan bidra till att minska negativ klimatpåverkan.

Blommande gren

Kungsörs kommun arbetar sedan många år för att nå ekologisk hållbar utveckling.

Miljöfrågan är komplex och innefattar många olika områden det innebär bland annat låg klimatpåverkan, att luft, vatten och mark skyddas från föroreningar och en natur med bevarad biologisk mångfald.

Kungsör är sedan 1990 en ekokommun och medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).

Gröna nyckeltal

I Sekom finns ett antal nyckeltal som alla medlemskommuner rapporterar in. Nyckeltalen ska endast ge en indikation på hur miljöarbetet går och ger inte en heltäckande bild av miljöarbetet.

Sveriges miljömål

Miljömålen definierar vad vi strävar mot i det svenska miljöarbetet - att vi ska ha en hälsosam livsmiljö för både oss själa och för djur och växter, med ren luft, rent vatten och minimal negativ påverkan på klimat, hälsa och miljö.

Sverige har ett generationsmål - vad behöver vi uppnå i samhället inom en generation, för att få en bra miljö? - samt 16 miljömål och 17 etappmål. Etappmålen är mer detaljerade mål inom några prioriterade områden.

Globalt finns det också miljömål, och inom Sverige har länsstyrelserna ansvar för regionala miljömål och kommunerna ansvar för för lokala miljömål utifrån landets 16 miljömål. Alla nationella mål är inte aktuella för varje kommun.

Läs mer om miljömålen på https://www.miljomal.se/

Se vad som görs i miljömålsarbetet, få idéer och tips, på http://sverigesmiljomal.se/

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer är en del av miljömålsarbetet och anger den status vi vill att exempelvis luft och vatten ska uppnå. Normerna finns för luft, vatten och buller och anger vilka värden på exempelvis grundämnen och föroreningar som anses godtagbara eller förhöjda. Värdena kan påverka tillståndsprövning för industrier eller krav på åtgärdsprogram inom kommun eller län.

Som en del av arbetet med miljökvalitetsnormer ska alla kommuner i Sverige kartlägga luftkvaliteten i kommunen. Beroende på storlek, typ av lokala industrier, trafiksituation och liknande kan det behövas kontinuerliga mätningar, modellberäkningar eller skattningar.

När kartläggningen är klar ska den publiceras på kommunens webbplats.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 14 februari 2018

Kontakta oss

Kungsörs kommun

736 85 Kungsör

Telefon växeln: 0227-60 00 00

E-post: info@kungsor.se

Organisationsnr: 212000-2056

Öppettider kommunhuset

Måndag-Fredag

7.30-12.00 och 13.00-16.30

Besöksadress:

Drottninggatan 34

Tillgänglighet och dialog

Lättläst

English

Lämna synpunkt

Om webbplatsen

Translate this page: